Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest działającą od 1 kwietnia 2004r., publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

Do zadań ośrodka należy:

 1. Organizowanie i prowadzenie bezpłatnego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku,
 2. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i wychowawców w zakresie ich dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 3. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, seminariów, warsztatów i kursów dla nauczycieli oraz wychowawców,
 4. Upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli i wychowawców,
 5. Opracowywanie i realizowanie programów wsparcia metodycznego nauczycieli różnych specjalności ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych,
 6. Wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący, np.: diagnozowanie problemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, ewaluacja systemu doskonalenia nauczycieli, pomoc w sporządzaniu raportów o jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz jakości usług edukacyjnych,
 7. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym w zakresie opracowywania priorytetów doskonalenia nauczycieli,
 8. Przygotowywanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego w zakresie zarządzania oświatą,
 9. Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie doskonalenia pracy dydaktycznej nauczycieli,
 10. Tworzenie i rozwijanie miejskiego systemu informacji pedagogicznej, udostępnianie nauczycielom multimedialnych zasobów" informacji pedagogicznej oraz publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych,
 11. Współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów edukacyjnych,
 12. Organizowanie innych działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowawców we współpracy z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 13. Realizowanie programów i projektów w celu pozyskania środków unijnych,
 14. Wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

- STATUT (pdf) - 

 

ORGANIZACJA PRACY, PLANY I SPRAWOZDANIA

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2022 – sierpień 2023
...
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2021 – sierpień 2022
...
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2020 – sierpień 2021
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2020-2021
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2019 – sierpień 2020
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2019-2020
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2018 – sierpień 2019
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2018-2019

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2017 – sierpień 2018

Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2017-2018

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2016 – sierpień 2017

Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2016-2017

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2015 – sierpień 2016

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2015-2016

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2014 – sierpień 2015

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2014-2015

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres styczeń 2013 – sierpień 2013

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2012-2013

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na rok 2012

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok 2012

 

 

PRIORYTETY PRACY

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

 

Grudzień 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31