Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji  jest działającą od 1 kwietnia 2004r., publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli. Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Białystok. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Podlaski Kurator Oświaty.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Białegostoku poprzez inicjowanie i wspieranie nowatorskich działań edukacyjnych, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz kształcenie kadry kierowniczej oświaty.

Do zadań ośrodka należy:

 1. Organizowanie i prowadzenie bezpłatnego doradztwa metodycznego dla nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku,
 2. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli i wychowawców w zakresie ich dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 3. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji, seminariów, warsztatów i kursów dla nauczycieli oraz wychowawców,
 4. Upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli i wychowawców,
 5. Opracowywanie i realizowanie programów wsparcia metodycznego nauczycieli różnych specjalności ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych,
 6. Wykonywanie zadań zleconych przez organ prowadzący, np.: diagnozowanie problemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, ewaluacja systemu doskonalenia nauczycieli, pomoc w sporządzaniu raportów o jakości pracy szkół i placówek oświatowych oraz jakości usług edukacyjnych,
 7. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym w zakresie opracowywania priorytetów doskonalenia nauczycieli,
 8. Przygotowywanie i realizowanie programów doskonalenia zawodowego dla dyrektorów, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego w zakresie zarządzania oświatą,
 9. Współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie doskonalenia pracy dydaktycznej nauczycieli,
 10. Tworzenie i rozwijanie miejskiego systemu informacji pedagogicznej, udostępnianie nauczycielom multimedialnych zasobów" informacji pedagogicznej oraz publikacja materiałów informacyjnych i metodycznych,
 11. Współpraca z innymi placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami, szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i organizacjami w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów edukacyjnych,
 12. Organizowanie innych działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli i wychowawców we współpracy z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 13. Realizowanie programów i projektów w celu pozyskania środków unijnych,
 14. Wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

 

 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

- STATUT (pdf) - 

 

ORGANIZACJA PRACY, PLANY I SPRAWOZDANIA

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji 
na okres wrzesień 2023 – sierpień 2024
---
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2022 – sierpień 2023
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2022-2023
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2021 – sierpień 2022
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2021-2022
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2020 – sierpień 2021
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2020-2021
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2019 – sierpień 2020
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2019-2020
Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2018 – sierpień 2019
Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2018-2019

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2017 – sierpień 2018

Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2017-2018

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2016 – sierpień 2017

Sprawozdanie z pracy MODM
za rok szkolny 2016-2017

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2015 – sierpień 2016

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2015-2016

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres wrzesień 2014 – sierpień 2015

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2014-2015

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na okres styczeń 2013 – sierpień 2013

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok szkolny 2012-2013

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
na rok 2012

Sprawozdanie z pracy MODM w Białymstoku
za rok 2012

 

 

PRIORYTETY PRACY

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w  roku 2021.
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Wspieranie dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego
 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
 3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

 

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4