Sieci współpracy i samokształcenia, to międzyszkolne zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego >zagadnienia, przedmiotu lub problemu. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele sieci współpracy i samokształcenia
• wymiana doświadczeń między uczestnikami - w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe i problemy z jakimi borykają się nauczyciele
• analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
• poszerzanie kompetencji uczestników
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
• akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników
Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci MODM.
Zadania koordynatora sieci:
• planowanie działań sieci i nadzór nad realizacją przyjętych celów
• przygotowanie, organizacja i prowadzenie spotkań
• zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań,
• zamieszczanie na platformie E-learningowej MODM materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,
• promocja działań sieci.

W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 kontynuujemy działania następujących Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

Nazwa sieci Sieć dyrektorów „Liderzy - liderom”
Cel ogólny pracy sieci Sieć współpracy i wsparcia kadry zarządzającej szkół oraz przedszkoli
Organizacja pracy / zakres tematyczny Wymiana poglądów, poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań, integracja środowiska, wspólne omawianie bieżących wyzwań w zarządzaniu placówką oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji. Terminarz spotkań – do ustalenia.
Grupa docelowa Kadra zarządzająca szkół i przedszkoli
Koordynatorzy Maria Jolanta Ambrożej – dyrektor MODM, Robert Winnicki
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cel ogólny pracy sieci Wzbogacanie warsztatu pracy młodego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej poprzez: - doskonalenie umiejętności efektywnego planowania pracy dydaktyczno wychowawczej oraz skutecznego wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, - inspiracje do poszukiwania ciekawych i efektywnych metod pracy z młodszymi dziećmi, - dzielenie się pomysłami w ramach dobrych praktyk.
Organizacja pracy / zakres tematyczny W roku szk. 2020/21 zaplanowano 6 spotkań – I semestr 3 spotkania, II semestr - 3 spotkania Terminy spotkań w II semestrze: Marzec 2021r. godz. 16.00, MODM – Świąteczne i wiosenne inspiracje plastyczne. Kwiecień 2021r. godz. 16.00, MODM – Lapbook w pracy z lekturą. Maj 2021r. godz. 16.00, MODM - Ewaluacja działań realizowanych w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2020/21.
Grupa docelowa Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Koordynatorzy Małgorzata Lech, Celina Borowska
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych.
Cel ogólny pracy sieci - Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie interwencji kryzysowej, orzecznictwa i opiniowania, wspierania rodziców i nauczycieli, - Nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Zaplanowano 2 spotkania w ciągu semestru - Tematyka wynikająca z diagnozy potrzeb uczestników sieci.
Grupa docelowa Dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych
Koordynatorzy Anna Gawryluk, Julita Majewska
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych
Cel ogólny pracy sieci Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana dobrych praktyk. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pedagogów szkolnych i nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki, interwencji kryzysowej, komunikacji i budowania prawidłowych relacji.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Zaplanowano 5 spotkań w II semestrze 27.01.2021 godz. 9.30-11.30 – Wsparcie emocjonalne uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie pandemii i nauki zdalnej. Diagnoza potrzeb uczestników sieci. Spotkanie w formie on-line na platformie ZOOM. Tematyka pozostałych spotkań będzie wynikała z diagnozy potrzeb. Terminy spotkań: 27.01.2021, 24.02.2021, 24.03.2021, 28.04.2021, 26.05.2021
Grupa docelowa Pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.
Koordynatorzy Anna Gawryluk, Julita Majewska
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli rozpoczynających pracę jako pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia
Cel ogólny pracy sieci Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami z SPE, dokonywania diagnozy i pisania WOPFU i IPET, określania celów terapeutycznych.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Zaplanowano 3 spotkania w II semestrze 25.03.2021 godz. 16.00-19.00- Diagnoza potrzeb uczestników sieci. Terminy spotkań: 15.04.202, 20.05.2021,
Grupa docelowa Nauczyciele rozpoczynjący pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele wspomagający i prowadzący zajęcia rewalidacyjne
Koordynatorzy Anna Gawryluk
Nazwa sieci Sieć polonistów przygotowujących uczniów do LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Cel ogólny pracy sieci Wypracowanie form efektywnej pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie we współpracy z nauczycielami akademickimi UwB.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Około 4 spotkań od X 2020 do VI 2021; praca nad analizą tematów prac przygotowawczych i zakresem wiedzy na eliminacje ustne.
Grupa docelowa 15 osób zgłoszonych w roku szkolnym 2015/2016 + osoby chcące podjąć współpracę.
Koordynatorzy Maria Bartnicka J. Sztachelska
Nazwa sieci Sieć przewodniczących szkolnych zespołów polonistów w szkołach ponadpodstawowych
Cel ogólny pracy sieci Wspólne rozwiązywanie ważnych problemów związanych z nauczaniem j. polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Organizacja pracy / zakres tematyczny 2- 3 spotkania w semestrze; praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez uczestników.
Grupa docelowa Przewodniczący szkolnych zespołów polonistów w szkołach ponadpodstawowych
Koordynatorzy Maria Bartnicka
Nazwa sieci Sieć inspiracji czytelniczo- dydaktycznych nauczycieli polonistów
Cel ogólny pracy sieci Dzielenie się doświadczeniem z zakresu dydaktyki
Organizacja pracy / zakres tematyczny Dwa spotkania: a) Formy wypowiedzi rozwiniętych w czteroletnim technikum i pięcioletnim technikum. Wykład wygłosi Zbigniew Kosiński( Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży)- marzec 2021. b)Ocenianie rozprawek na poziomie podstawowym. Jak sprawdzać zgodnie z kryteriami egzaminacyjnymi? Wykład wygłosi Barbara Daraszkiewicz-przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego OKE Łomża.-15.04.2021.
Grupa docelowa Nauczyciele poloniści
Koordynatorzy Grażyna Dawidowicz
Nazwa sieci Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego
Cel ogólny pracy sieci Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy. Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników. Planowane jest utworzenie wspólnego projektu etwinning. Odbędą się 2 spotkania sieci w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. Spotkania mogą odbywać się zdalnie.
Grupa docelowa Nauczyciele języka rosyjskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Koordynatorzy Barbara Osipczuk
Nazwa sieci Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów społecznych
Cel ogólny pracy sieci Proces wspomagania w sp 49 w Białymstoku
Organizacja pracy / zakres tematyczny Dyżur dla nauczycieli piątek 11:40-12:40 sp 49
Grupa docelowa Nauczyciele sp 49
Koordynatorzy Katarzyna Szczęsnowicz
Nazwa sieci Sieć współpracy matematyków (wsparcie, materiały,.....) - szkoła podstawowa.
Cel ogólny pracy sieci Wsparcie i współpraca nauczycieli matematyki w zakresie materiałów i zasobów do wykorzystania w czasie nauczania i przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Wymiana doświadczeń.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Współpraca głównie poprzez platformę moodle w formule e-learningowej; kontakt poprzez czat oraz spotkania on-line (zoom). Zapisy do 15.02.2021r. przez platformę e-learningową.
Grupa docelowa Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Koordynatorzy Ketty Kołomyjska
Nazwa sieci Sieć współpracy matematyków (wsparcie, materiały,.....) - szkoła ponadpodstawowa.
Cel ogólny pracy sieci Wsparcie i współpraca nauczycieli matematyki w zakresie materiałów i zasobów do wykorzystania w czasie nauczania i powtórek do matury. Wymiana doświadczeń.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Współpraca głównie poprzez platformę moodle w formule e-learningowej; kontakt poprzez czat oraz spotkania on-line (zoom). Zapisy do 15.02.2021r. przez platformę e-learningową.
Grupa docelowa Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Koordynatorzy Ketty Kołomyjska
Nazwa sieci Narzędzia i aplikacje internetowe wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych- mapa myśli
Cel ogólny pracy sieci Przedstawienie najpopularniejszych aplikacji i narzędzi internetowych do wykorzystania na zajęciach stacjonarnych i zdalnych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Organizacja pracy / zakres tematyczny 2 spotkania w maj- czerwiec
Grupa docelowa Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ponadpodstawowych
Koordynatorzy Monika Zaleska-Szczygieł - doradca metodyczny biologii
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kompetencje kluczowe w procesie nauczania - uczenia się
Cel ogólny pracy sieci Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy. Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania. Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej
Organizacja pracy / zakres tematyczny Spotkania sieci będą odbywały się na platformie Moodle w ramach 20 - godzinnego kursu zdalnego Kompetencje kluczowe w procesie nauczania- uczenia się w terminie od lutego do czerwca 2021r. Zapisy wyłącznie przez platformę e-learningową MODM https://moodle.modm.bialystok.pl
Grupa docelowa Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Koordynatorzy Monika Zaleska-Szczygieł - doradca metodyczny biologii
Nazwa sieci Zastosowanie TIK w edukacji
Cel ogólny pracy sieci Szkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli VIII LO w Białymstoku
Organizacja pracy / zakres tematyczny Sieć współpracy prowadzona on-line na platformie E-learning Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Celem sieci jest współpraca w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu, aktywizacji i ocenianiu w edukacji stacjonarnej i zdalnej oraz wymiana materiałów (scenariuszy lekcji, publikacji i in.), wymiana doświadczeń i informacji (forum dobrych praktyk).
Grupa docelowa Nauczyciele VIII LO w Białymstoku
Koordynatorzy Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki
Nazwa sieci Origami i nauki przyrodnicze Międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Cel ogólny pracy sieci Nauka i doskonalenie sztuki składania papieru, prezentacja edukacyjnych walorów origami na wszystkich etapach kształcenia. Zasady origami mają już zastosowanie w nauce i inżynierii. Składanie ma swoje źródło w naturze: dowody na to znajdujemy nie tylko w świecie roślin i zwierząt, ale także w ludzkiej anatomii, konstrukcji białek i strukturze DNA.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Tematyka zajęć: zastosowania sztuki origami w różnych dziedzinach nauki, origami płaskie, przestrzenne, modułowe, edukacyjne walory origami, wykorzystanie origami w pracy z uczniami. Metoda pracy: zajęcia praktyczne. Eksperci: mgr Danuta Żołyńska, mgr Teresa Cetera. Termin: 8II, 1III, 12IV, 10V 2021 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (Biblioteka), sala P2/41 ul. Zwierzyniecka 1
Grupa docelowa Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Koordynatorzy Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia – Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Cel ogólny pracy sieci Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz nabywanie nowych umiejętności w zakresie wdrażania i wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Spotkania uczestników sieci będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem platformy e-learningowej MODM w Białymstoku. Do udziału w spotkaniach stacjonarnych mogą być zapraszani eksperci z dziedzin wskazanych przez uczestników sieci.
Organizacja pracy / zakres tematyczny Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników.
Grupa docelowa Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Koordynatorzy Wiesław Woronowicz – konsultant ds. informatyki Mariusz Truszkowski – konsultant ds. języka angielskiego
Nazwa sieci Sieć doskonalenia wizytatorów nauki religii
Cel ogólny pracy sieci Doskonalenie odpowiedzialnych za wsparcie i ocenę nauczycieli religii katolickiej
Organizacja pracy / zakres tematyczny Planowanych jest 5 spotkań. Pierwsze odbędzie się 12.02.2021 w godz. 09:00-13:00. Tematem pierwszego spotkania będzie: Ocenianie kształtujące na lekcjach religii. Na tym spotkaniu zostaną ustalone tematy kolejnych dwóch spotkań.
Grupa docelowa Wizytatorzy nauki religii katolickiej
Koordynatorzy Urszula Zagan
Nazwa sieci Sieć - Diecezjalny Zespół Organizacyjny Olimpiady Teologii Katolickiej
Cel ogólny pracy sieci Organizacja zawodów I i II st. Olimpiady Teologii Katolickiej
Organizacja pracy / zakres tematyczny Pierwsze spotkanie w II sem. - 03.02.21.
Grupa docelowa Członkowie DZOOTK
Koordynatorzy Urszula Zagan
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii prawosławnej, podejmujących pracę z uczniem zdolnym
Cel ogólny pracy sieci Wypracowanie atrakcyjnych metod i form pracy z uczniem zdolnym na lekcjach religii w celu zainteresowania młodzieży hagiografią i tematyką historyczną oraz zachęcenie jej do udziału w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach.
Organizacja pracy / zakres tematyczny W II semestrze odbędą się trzy spotkania zespołu. W zależności od sytuacji epidemiologicznej działalność zespołu prowadzona będzie stacjonarnie, on-line lub na platformie internetowej. Zespół zajmować się będzie problematyką związaną z żywotami świętych Kościoła prawosławnego. Wypracowane i upowszechnione zostaną materiały, metody i autorskie środki dydaktyczne, pozwalające w ciekawy sposób zainteresować tą tematyką młodzież szkół ponadpodstawowych.
Grupa docelowa Nauczyciele religii prawosławnej pracujący w szkołach ponadpodstawowych.
Koordynatorzy Mirosława Pietkiewicz
Nazwa sieci Wspomaganie szkół w r. szk. 2020/2021-sieć doradców metodycznych MODM
Cel ogólny pracy sieci Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych MODM w Białymstoku
Organizacja pracy / zakres tematyczny Monitorowanie, wymiana doświadczeń i dokumentowanie wspomagania szkół i przedszkoli na platformie E-learning.
Grupa docelowa Doradcy metodyczni MODM w Białymstoku
Koordynatorzy

Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1