Sieci współpracy i samokształcenia, to międzyszkolne zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, przedmiotu lub problemu.

Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele sieci współpracy i samokształcenia:

 • wymiana doświadczeń między uczestnikami - w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe i problemy z jakimi borykają się nauczyciele
 • analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
 • poszerzanie kompetencji uczestników
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
 • akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników

Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci MODM.

Zadania koordynatora sieci:

 • planowanie działań sieci i nadzór nad realizacją przyjętych celów przygotowanie
 • organizacja i prowadzenie spotkań
 • zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań
 • zamieszczanie na platformie E-learningowej MODM materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci
 • promocja działań sieci.

W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 uruchamiamy następujące Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

Nazwa sieci Sieć dyrektorów „Liderzy - liderom”
Cel ogólny pracy sieci Sieć współpracy i wsparcia kadry zarządzającej szkół oraz przedszkoli
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Wymiana poglądów, poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań, integracja środowiska, wspólne omawianie bieżących wyzwań w zarządzaniu placówką oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji. Terminarz spotkań – do ustalenia.
Grupa docelowa Kadra zarządzająca szkół i przedszkoli
Koordynatorzy Maria Jolanta Ambrożej – dyrektor MODM, Robert Winnicki
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych.
Cel ogólny pracy sieci - Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie interwencji kryzysowej, orzecznictwa i opiniowania, wspierania rodziców i nauczycieli, - Nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Zaplanowano 2 spotkania w ciągu semestru: - Tematyka wynikająca z diagnozy potrzeb uczestników sieci.
Grupa docelowa Dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych
Koordynatorzy Anna Gawryluk, Julita Majewska
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych
Cel ogólny pracy sieci Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana dobrych praktyk. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pedagogów szkolnych i nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki, interwencji kryzysowej, komunikacji i budowania prawidłowych relacji.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Zaplanowano 2 spotkania w I semestrze 19.10.2021 godz. 16.00-20.00, 12.01.2022 r. godz. 15.30-19.30. Diagnoza potrzeb uczestników sieci. Tematyka pozostałych spotkań będzie wynikała z potrzeb grupy.
Grupa docelowa Pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.
Koordynatorzy Anna Gawryluk, Julita Majewska, Ewa Repsz-Korotkich
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli rozpoczynających pracę jako pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia
Cel ogólny pracy sieci Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Podniesienie kompetencji w zakresie pracy z uczniami z SPE, dokonywania diagnozy i pisania WOPFU i IPET, określania celów terapeutycznych.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Tematyka wynikająca z diagnozy potrzeb uczestników sieci.
Grupa docelowa Nauczyciele rozpoczynjący pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciele wspomagający i prowadzący zajęcia rewalidacyjne
Koordynatorzy Anna Gawryluk
Nazwa sieci Sieć współpracy „Warsztat kreatywnego wychowawcy, pedagoga”
Cel ogólny pracy sieci Omówienie założeń sieci współpracy i samokształcenia. Ustalenie harmonogramu pracy i tematyki spotkań. Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana dobrych praktyk. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy wychowawców i pedagogów szkolnych.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Zaplanowano 3 spotkania w I semestrze godz. 15.30-19.30. Diagnoza potrzeb uczestników sieci. Tematyka pozostałych spotkań będzie wynikała z potrzeb grupy.
Grupa docelowa Pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.
Koordynatorzy Ewa Repsz-Korotkich, Julita Majewska, Anna Gawryluk
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biorących udział w projekcie Szkół Uczących Myślenia Krytycznego
Cel ogólny pracy sieci Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie stosowania rutyn MK i kształtowania postaw MK oraz wdrażania Kultury MK w szkołach
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Zaplanowano 1 spotkanie w ciągu semestru. Tematyka wynikająca z potrzeb uczestników Sieci.
Grupa docelowa Nauczyciele stosujący MK.
Koordynatorzy Elżbieta Babicz, Julita Majewska
Nazwa sieci To ostatni dzwonek dla klimatu!- sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacją globalną.
Cel ogólny pracy sieci Wymiana doświadczeń i informacji oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli zajmujących się edukacją globalną (szczególnie ekologiczną i obywatelską).
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Przygotowanie i koordynowanie działań z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej – trzeci tydzień listopada 2021.
Grupa docelowa poloniści, pedagodzy oraz zainteresowani tematyką nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych
Koordynatorzy Elżbieta Babicz, Julita Majewska
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cel ogólny pracy sieci Wzbogacanie warsztatu pracy młodego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej poprzez: - doskonalenie umiejętności efektywnego planowania pracy dydaktyczno wychowawczej oraz skutecznego wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, - inspiracje do poszukiwania ciekawych i efektywnych metod pracy z młodszymi dziećmi, - dzielenie się pomysłami w ramach dobrych praktyk.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
W roku szkolnym 2021/22 przewiduje się 6 spotkań – I semestr 3 spotkania, II semestr 3 spotkania. Terminy i tematyka spotkań sieci w I semestrze zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu. I spotkanie 29.09.2021: - Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań sieci. - Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2021/22
Grupa docelowa Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Koordynatorzy Małgorzata Lech, Celina Borowska
Nazwa sieci Kompetencje kluczowe w procesie nauczania - uczenia się
Cel ogólny pracy sieci Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy. Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania. Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Spotkania sieci będą odbywały się na platformie Moodle w ramach 20 - godzinnego kursu zdalnego Kompetencje kluczowe w procesie nauczania- uczenia się w terminie od września do grudnia 2021r. Zapisy wyłącznie przez platformę Moodle
Grupa docelowa Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Koordynatorzy Monika Zaleska-Szczygieł - doradca metodyczny biologii
Nazwa sieci Zainspirujmy się do twórczej pracy! – sieć nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych
Cel ogólny pracy sieci Wymiana doświadczeń i informacji oraz wzbogacanie warsztatu pracy o nowe, kreatywne projekty i metody.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Na każde z zaplanowanych spotkań zaproszony został nauczyciel, który zaprezentuje swoją wybraną, innowacyjną metodę pracy.
Grupa docelowa nauczyciele języka polskiego szkól podstawowych
Koordynatorzy Elżbieta Babicz
Nazwa sieci Sieć polonistów przygotowujących uczniów do LI OLiJP
Cel ogólny pracy sieci Wypracowanie form efektywnej pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie we współpracy z nauczycielami akademickimi UwB.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Około 4-5 spotkań od X 2020 do VI 2021; praca nad przygotowaniem rozpraw przygotowawczych do Olimpiady oraz zakresem wiedzy na eliminacje szkolne i okręgowe.
Grupa docelowa 15 osób zgłoszonych w roku szkolnym 2015/2016 oraz nowe osoby chcące podjąć współpracę.
Koordynatorzy Maria Bartnicka Jolanta Sztachelska
Nazwa sieci Sieć inspiracji dydaktyczno- dziennikarskich.
Cel ogólny pracy sieci Dzielenie się doświadczeniem i zainteresowaniami z zakresu dydaktyki dziennikarstwa, prezentacja zagadnień metodycznych w klasach o profilu dziennikarskim, wypracowanie materiałów do pracy na lekcjach języka polskiego.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
4 zajęcia 16. IX i 30 IX 2021 po dwa spotkania: Jak rozmawiać ze świadkami historii. Warsztay radiowe- Agnieszka Czarkowska( Radio Białystok-kierownik Studia Reportażu i Dokumentu). „ Słowo jest bronią”. Notatka prasowa, artykuł…. Zasady redagowania tekstu-dr Robert Winnicki (Wydział Filologiczny UwB, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).
Grupa docelowa 10 osób( grupa pilotażowa)
Koordynatorzy dr Grażyna Dawidowicz
Nazwa sieci Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego
Cel ogólny pracy sieci Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy. Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników. Planowane są po 2 spotkania sieci w każdym semestrze roku szkolnego 2021/2022. Spotkania mogą odbywać się zdalnie. Współpraca odbywać się będzie również poprzez platformę moodle w formule e-learningowej. Zapisy do 30.10.2021r. przez platformę e-learningową. Zespół zajmować się będzie problematyką związaną z nauczaniem języka rosyjskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Wypracowane i upowszechnione zostaną materiały, metody i autorskie środki dydaktyczne, pozwalające w ciekawy sposób zainteresować dzieci i młodzież.
Grupa docelowa Nauczyciele języka rosyjskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Koordynatorzy Barbara Osipczuk
Nazwa sieci Sieć przewodniczących szkolnych zespołów polonistów w szkołach ponadpodstawowych.
Cel ogólny pracy sieci Wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z nauczaniem j. polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
2 – 3 spotkania w semestrze; praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez polonistów i sugerowanymi przez doradcę.
Grupa docelowa Przewodniczący szkolnych zespołów polonistów szkół ponadpodstawowych.
Koordynatorzy Maria Bartnicka
Nazwa sieci Sieć nauczycieli języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych
Cel ogólny pracy sieci Identyfikowanie trudności w nauczaniu języka niemieckiego oraz opracowywanie efektywnych sposobów ich rozwiazywania
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
3- 4 spotkania w semestrze; praca nad rozwiązaniem problemów zgłaszanych przez nauczycieli lub identyfikowanych przez doradcę (spotkania online lub stacjonarnie- terminarz spotkań do ustalenia)
Grupa docelowa Nauczyciele języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych
Koordynatorzy Justyna Madeja
Nazwa sieci Sieć nauczycieli języka niemieckiego w szkołach podstawowych
Cel ogólny pracy sieci Identyfikowanie trudności w nauczaniu języka niemieckiego oraz opracowywanie efektywnych sposobów ich rozwiazywania
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
3- 4 spotkania w semestrze; praca nad rozwiązaniem problemów zgłaszanych przez nauczycieli lub identyfikowanych przez doradcę (spotkania online lub stacjonarnie- terminarz spotkań do ustalenia)
Grupa docelowa Nauczyciele języka niemieckiego w szkołach podstawowych
Koordynatorzy Justyna Madeja
Nazwa sieci Sieć przewodniczących szkolnych zespołów nauczycieli języka niemieckiego/języków obcych
Cel ogólny pracy sieci Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z nauczaniem języka niemieckiego
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
3- 4 spotkania w semestrze; praca nad rozwiązaniem problemów zgłaszanych przez nauczycieli lub identyfikowanych przez doradcę (spotkania online lub stacjonarnie- terminarz spotkań do ustalenia)
Grupa docelowa Przewodniczący szkolnych zespołów przedmiotowych języka niemieckiego/języków obcych
Koordynatorzy Justyna Madeja
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego/języków obcych
Cel ogólny pracy sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego/języków obcych
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Rozwijanie kompetencji dydaktycznych oraz umiejętności pedagogiczno-psychologicznych uczestników sieci współpracy, wymiana dobrych praktyk; Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej
Grupa docelowa 3- 4 spotkania w semestrze; praca nad rozwiązaniem problemów zgłaszanych przez nauczycieli lub identyfikowanych przez doradcę (spotkania online lub stacjonarnie- terminarz spotkań do ustalenia)
Koordynatorzy Nauczyciele języka niemieckiego/języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych/średnich
  Justyna Madeja
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki szkół podstawowych prowadzących szkolne koła plastyczne.
Cel ogólny pracy sieci Ustalenie harmonogramu spotkań. Rozpoznanie potrzeb i zasobów. Nawiązywanie kontaktów. Rozwijanie plastycznych uzdolnień i zainteresowań dzieci. Wymiana doświadczeń między uczestnikami.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Spotkania sieci odbywać się będą w ramach cyklu trzech spotkań w semestrze od października do stycznia w SP8 Zapisy przez platformę IPO
Grupa docelowa Nauczyciele plastyki szkół podstawowych prowadzący szkolne koła plastyczne
Koordynatorzy Elżbieta Baruch- doradca metodyczny plastyki
Nazwa sieci Międzyszkolna sieć nauczycieli przedmiotów społecznych
Cel ogólny pracy sieci Sieć współpracy prowadzona stacjonarnie i online na platformie Teams Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Zakres tematyczny: kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22.05.2018 r.).Wymiana doświadczeń związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
3.11.21 g.15:00-18:00- Projekt w rzeczywistości szkolnej – miejsce MODM Grudzień (dokładny termin zostanie podany) - Lekcja otwarta ( kształtowanie kompetencji kluczowych ) - Bartosz Oszczędłowski- miejsce Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia 21.10.21 g.16:00-20:00 - Uroki i pułapki nawyków. Szkolenie online TEAMS Zapisy przez Internetową Platformę Obsługi.
Grupa docelowa Nauczyciele szkół podstawowych i średnich zainteresowani metodami wzmacniającymi kompetencje kluczowe
Koordynatorzy Katarzyna Szczęsnowicz, doradca z historii i wiedzy o społeczeństwie
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia – Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Cel ogólny pracy sieci Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz nabywanie nowych umiejętności w zakresie wdrażania i wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Spotkania uczestników sieci będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem platformy e-learningowej MODM w Białymstoku. Do udziału w spotkaniach stacjonarnych mogą być zapraszani eksperci z dziedzin wskazanych przez uczestników sieci.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników.
Grupa docelowa Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Koordynatorzy Wiesław Woronowicz – konsultant ds. informatyki Mariusz Truszkowski – konsultant ds. języka angielskiego
Nazwa sieci Egzamin maturalny - sieć nauczycieli matematyków szkół ponadpodstawowych
Cel ogólny pracy sieci Wspólne rozwiązywanie ważnych bieżących problemów związanych przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Spotkania cykliczne kilka razy w semestrze; praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez uczestników i sugerowanymi przez doradcę.
Grupa docelowa Nauczyciele szkół ponadpodstawowych.
Koordynatorzy Ketty Monika Kołomyjska
Nazwa sieci Egzamin Ósmoklasisty - sieć nauczycieli matematyków szkół podstawowych
Cel ogólny pracy sieci Wspólne rozwiązywanie ważnych bieżących problemów związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu Ósmoklasisty z matematyki.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Spotkania cykliczne kilka razy w semestrze; praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez uczestników i sugerowanymi przez doradcę.
Grupa docelowa Nauczyciele szkół podstawowych.
Koordynatorzy Ketty Monika Kołomyjska
Nazwa sieci „Doskonalenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli”
Cel ogólny pracy sieci Szkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli VIII LO w Białymstoku
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Sieć współpracy prowadzona on-line na platformie E-learningowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Grupa docelowa Nauczyciele VIII LO w Białymstoku
Koordynatorzy Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki
Nazwa sieci „Origami i nauki przyrodnicze” Międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Cel ogólny pracy sieci Nauka i doskonalenie sztuki składania papieru, prezentacja edukacyjnych walorów origami na wszystkich etapach kształcenia. Zasady origami mają już zastosowanie w nauce i inżynierii. Składanie ma swoje źródło w naturze: dowody na to znajdujemy nie tylko w świecie roślin i zwierząt, ale także w ludzkiej anatomii, konstrukcji białek i strukturze DNA.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Tematyka zajęć: zastosowania sztuki origami w różnych dziedzinach nauki, origami płaskie, przestrzenne, modułowe, edukacyjne walory origami, wykorzystanie origami w pracy z uczniami. Metoda pracy: zajęcia praktyczne stacjonarne. Eksperci: mgr Danuta Żołyńska, mgr Teresa Cetera. Terminy: 4.10.21, 8.11.21, 6.12.21, 10.01.22, 7.02.22, 7.03.22, 4.04.22, 9.05.22. godz. 17:00-20:00. Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (Biblioteka), sala P2/41 ul. Zwierzyniecka 1
Grupa docelowa Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Koordynatorzy Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki
Nazwa sieci „Wspomaganie szkół w r. szk. 2020/2021-sieć doradców metodycznych MODM”
Cel ogólny pracy sieci Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych MODM w Białymstoku
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Monitorowanie, wymiana doświadczeń i dokumentowanie wspomagania szkół i przedszkoli na platformie E-learning.
Grupa docelowa Doradcy metodyczni MODM w Białymstoku
Koordynatorzy Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki
Nazwa sieci Chemiczny kram – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli chemii
Cel ogólny pracy sieci Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli chemii.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Chętni nauczyciele, zaprezentują swoje metody pracy z uczniami, będzie możliwość wymiany kontaktów, doświadczeń, zorganizowania lekcji otwartych.
Grupa docelowa nauczyciele chemii
Koordynatorzy Aneta Wilczewska
Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
Cel ogólny pracy sieci Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników. Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie wychowania fizycznego. Wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
Planowanych jest 5 spotkań w I semestrze (jedno w miesiącu), w zależności od sytuacji epidemicznej prowadzone będą stacjonarnie w MODM, online lub na platformie internetowej. Problematyka poruszana w ramach sieci zależna będzie od potrzeb jej uczestników.
Grupa docelowa Nauczyciele wychowania fizycznego
Koordynatorzy Emilia Elżbieta Łapińska

W ramach funkcjonowania sieci będą się odbywały spotkania bezpośrednie oraz uczestnicy danej sieci uzyskają dostęp do materiałów na platformie e-learningowej MODM. Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne.

Październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31