Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

prowadzonych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji

Rozdział I. Informacje wstępne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze szkoleń prowadzonych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Białostockiego Centrum Edukacji (zwany dalej „MODM BCE”), w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Internetowej Platformy Obsługi (zwanej dalej „IPO”) w postaci rejestracji i obsługi szkoleń prowadzonych przez MODM BCE, za pośrednictwem stron WWW umieszczonych w sieci Internet pod adresem http://ipo.modm.edu.pl oraz Platformy E-learningowej MODM BCE dostępnej pod adresem http://moodle.modm.edu.pl.

2. W momencie rejestracji (założenia kont), Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

3. MODM BCE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Użytkownika z Usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług przez MODM BCE, spowodowanych przez czynniki od MODM BCE niezależne.

4. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:

a) przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,

b) awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,

c) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą MODM BCE nie odpowiada,

d) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,

e) okoliczności, za które odpowiada Użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

Rozdział II. Zasady ogólne

1. Warunkiem prawidłowego działania IPO i Platformy E-learningowej na komputerze Użytkownika jest posiadanie przeglądarki internetowej (zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome), z możliwością zapisu plików cookies oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych w serwisie. Użytkownik musi również posiadać aktywne konto e-mail, umożliwiające korzystanie z usług, komunikację z prowadzącym szkolenia oraz Administratorem.

2. W celu korzystania z platformy użytkownik zakłada konto rejestrując się na stronie http://ipo.modm.edu.pl i następnie klikając na otrzymany mailowo link z potwierdzeniem. Dodatkowo chcąc korzystać ze szkoleń na platformie E-learningowej Użytkownik zakłada konto rejestrując się na stronie http://moodle.modm.edu.pl.

3. Za pomocą konta IPO Użytkownik może zapisać się na dowolne szkolenie z oferty MODM BCE.

4. Użytkownik nie powinien zapisywać się na dwa szkolenia stacjonarne zaplanowane w tym samym terminie.

5. W przypadku szkoleń prowadzonych w formie E-learningowej Użytkownik zapisuje się na szkolenie na platformie IPO a następnie dopisuje do szkolenia na Platformie E-learningowej w celu jego realizacji.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa ze szkolenia Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Administratora telefonicznie bądź mailowo (za pomocą zakładki ‘Kontakt’) nie później niż jeden dzień do godz. 12:00 przed terminem szkolenia w przypadku szkoleń jednodniowych i nie później niż trzy dni przed datą pierwszej części szkolenia - w przypadku szkoleń trwających więcej niż jeden dzień.

7. Powtarzające się braki powiadamiania Administratora o rezygnacji lub nieobecności na szkoleniach (blokujące udział osobom z list rezerwowych) mogą skutkować blokadą lub usunięciem konta Użytkownika.

8. Po zaliczeniu szkolenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez prowadzącego i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej dostępnej na IPO w zakładce ‘Ukończone szkolenia’ użytkownik uzyskuje dostęp do materiałów ze szkolenia i certyfikatu ukończenia szkolenia. W przypadku szkoleń płatnych warunkiem jest również opłacenie szkolenia. Certyfikat i materiały dostępne są w zakładce ‘Ukończone szkolenia’.

9. W przypadku jakichkolwiek problemów, bądź wystąpienia procesów niezgodnych z zamierzeniami, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem. Administrator podejmie odpowiednie kroki w kierunku umożliwienia Użytkownikowi realizacji zamówień oraz prawidłowego korzystania z serwisu.

10. Dostęp do rejestracji na szkolenia oraz możliwości z nim związane są ograniczone czasowo poprzez podanie dat rozpoczęcia i zakończenia szkoleń. W niektórych przypadkach okres ten może ulec zmianie, informacja o tym zostanie przekazana Użytkownikowi przy pomocy poczty elektronicznej na konto podane przez Użytkownika w jego profilu.

11. Użytkownikowi z powodu niezaliczenia szkolenia nie przysługują roszczenia finansowe zwrotu opłaty wniesionej za szkolenie płatne.

12. W szczególnych przypadkach, na wniosek Użytkownika, prowadzący szkolenie lub Administrator może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania szkolenia.

Rozdział III. Certyfikat ukończenia szkolenia

1. Uczestnikom, którzy ukończyli dane szkolenie zostanie udostępnione zaświadczenie ukończenia szkolenia.

2. Uczestnikom, którzy nie ukończyli szkolenia nie przysługuje certyfikat.

3. Osoby z listy rezerwowej nie mogą uczestniczyć w szkoleniu i nie przysługuje im certyfikat.

4. Dane na certyfikacie będą zgodne z danymi wpisanymi przez Użytkownika na jego profilu.

Rozdział IV. Szkolenia płatne

1. Opłaty za szkolenia płatne Użytkownik wnosi na konto Białostockiego Centrum Edukacji nr rachunku: 39 1240 1037 1111 0011 2875 7650 z dopiskiem w postaci „Nazwa szkolenia - imię i nazwisko uczestnika”, zgodnie z ceną danego szkolenia. W przypadku opłaty przez placówkę Użytkownik odznacza odpowiednie pole przy zapisie na szkolenie.

2. Użytkownik chcący otrzymać rachunek za szkolenie zobowiązany jest do zaznaczenia odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia. Użytkownik zgadza się na wystawienie faktury (bez jego podpisu) oraz wysłanie jej po ukończeniu szkolenia.

3. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających ze świadczenia usług przez MODM BCE na inne osoby bez uprzedniej, pisemnej zgody MODM BCE.

4. Za datę wpływu opłaty za szkolenie przyjmuje się datę wpływu na rachunek bankowy BCE.

5. Zwrot dokonanej wpłaty za szkolenie jest możliwy tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji:

a) w przypadku szkoleń jednodniowych - najpóźniej jeden dzień przed terminem szkolenia

b) w przypadku szkoleń trwających więcej niż jeden dzień - najpóźniej trzy dni przed datą pierwszej części szkolenia.

6. Ewentualne zwroty opłat dokonywane są na podstawie pisemnej lub e-mailowej prośby zawierającej imię, nazwisko i adres Uczestnika, nazwę szkolenia, kwoty do zwrotu oraz numeru rachunku bankowego, na jaki ma zwrot być dokonany. Zwroty dokonywane są wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

Rozdział V. Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

1. Użytkownik ma obowiązek:

a) korzystać z materiałów zamieszczonych na Platformach w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu,

b) podać w formularzach i swoim profilu na Platformach prawdziwe dane. W przypadku braku danych - konto będzie usunięte.

2. Uczestnik nie może udostępniać żadnych materiałów stanowiących treść szkolenia osobom trzecim, w jakiejkolwiek formie, bez zgody autora szkolenia lub Administratora.

Rozdział VI. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: Białostockie Centrum Edukacji, reprezentowane przez Dyrektora Centrum.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu rejestracji na Internetowej Platformie Obsługi i na Platformie E-learningowej oraz zgłoszenia na formy doskonalenia organizowane przez MODM BCE. W przypadku rozpoczęcia szkolenia dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli w celu odbycia szkolenia i wydania zaświadczenia, a w zakresie szerszym niż przewidziany przepisami prawa dane będą przetwarzane na podstawie zgody w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a MODM BCE.

4. Zakres przetwarzanych danych Użytkownika obejmuje: imię i nazwisko Użytkownika, datę i miejsce urodzenia Użytkownika, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy Użytkownika, miejsce pracy Użytkownika.

5. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującego prawa.

6. Użytkownik posiada:

1) prawo dostępu do treści danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że dane Użytkownika przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.

9. Podanie danych osobowych w przypadku realizowania form szkoleniowo - warsztatowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego, a w przypadku wyrażonej zgody dobrowolne.

10. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do czasu wygaśnięcia umowy lub po wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Rozdział VII. Reklamacje

1. W przypadku niepoprawnego działania Platform Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Administratora poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

3. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej do korespondencji w tej sprawie, oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

4. W terminie 14 dni od otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zajętym przez MODM BCE stanowisku.

5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika stanowiska MODM BCE w sprawie reklamacji, może on dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

1. Administrator dokłada wszelkich starań w kierunku prawidłowego działania Platform.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platform na czas nieokreślony w celu modernizacji, naprawy lub ulepszenia procesów w niej zachodzących.

3. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie całości lub części zawartości Platform, zmienianie struktury lub innego modyfikowania, a także udostępniania innym osobom w sposób naruszający porządek prawny.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny.

5. Zmiany zaczynają obowiązywać od daty ich publikacji na Platformie IPO.

6. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeżeli tylko korzysta w jakikolwiek sposób z zasobów Platform. Korzystanie z Platform jest równoznaczne z akceptacją warunków podanych w regulaminie.

7. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Platform. W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien powiadomić o tym Administratora.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

Lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4