Propozycje tematów szkoleń Rad Pedagogicznych

 W bieżącym roku szkolnym MODM proponuje Państwu szkolenia Rad Pedagogicznych realizowanych w macierzystych placówkach.

 1. Analiza i prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych jako forma podnoszenia jakości pracy szkoły.
 2. Design Thinking jako metoda myślenia projektowego i kreatywnego poszukiwania rozwiązań.
 3. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera w szkole/przedszkolu.
 4. Ewaluacja w skali mikro czyli konstruowanie narzędzi do ewaluacji własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 5. Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży - Podstawy teoretyczne, zasady powoływania i działalności Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej .
 6. Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego oraz Metoda Bez Obwiniania wg B. Mains i G. Robinson.
 7. Każdy uczeń potrzebuje mistrza – praca z uczniem zdolnym
 8. Kolorujemy podstawę wychowania przedszkolnego.
 9. Kompetencje kluczowe w szkole szansą na wzrost znaczenia nauk humanistycznych.
 10. Model pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 11. Nauczyciele i rodzice - inicjowanie i doskonalenie procesu współpracy.
 12. O kompetencjach kluczowych w szkolnictwie europejskim.
 13. Obserwacja w przedszkolu. Po co jest?
 14. Ocena obiektywna a ocena wspierająca rozwój ucznia.
 15. Ocenianie kształtujące w praktyce szkoły ponadpodstawowej.
 16. Od samodzielności do umiejętności - szkolenia Rad Pedagogicznych i /lub Rodziców na terenie przedszkola.
 17. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego.
 18. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i ocena efektywności -rozwiązania praktyczne.
 19. Praca z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera.
 20. Prezentacja programu - Golden Five ; jego założeń, celów oraz metod pracy szkoły, nauczyciela w kontekście wspierania rozwoju uczniów zagrożonych wykluczeniem. Spotkanie pozwoli na wyłonienie kandydatów na przyszłych certyfikowanych realizatorów Programu.
 21. Procedura „Niebieska Karta” i jej znaczenie dla postępowania wobec przemocy w rodzinie.
 22. Projekt wdrożenia kultury myślenia krytycznego w szkole.
 23. Rodzice partnerami szkoły - budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów.
 24. Rola szkoły i przedszkola w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci na podstawie edukacyjnych programów profilaktyki - w jaki sposób rozmawiać z dziećmi o ich cielesności oraz bezpieczeństwie.
 25. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 26. Tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 27. Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole – organizacja kształcenia specjalnego.
 28. Upowszechnianie metody Edukacyjnej Wartości Dodanej oraz sposobów jej wykorzystania w podnoszeniu jakości analiz efektów nauczania na poziomie szkoły.
 29. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu.
 30. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 31. Współczesne narkotyki i środki zastępcze - rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych.
 32. Współpraca szkoły i rodziny dziecka niepełnosprawnego.
 33. Wybrane zagadnienia z etyki zawodu nauczyciela.
 34. Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.
 35. Zapanuj nad gniewem. Budowanie dobrych relacji z samym sobą, uczniami i innymi.
 36. Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży – etapy drogi do samobójstwa, depresje młodzieńcze, sygnały zagrożenia.

Warunki organizacyjne i koszty ustalane są  indywidualnie, zgodnie  preferencjami zainteresowanych. 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w sekretariacie MODM.

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1