Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu

czolowka

Projekt „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15


Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok a realizatorem Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
Projekt skierowany jest 800 uczniów oraz 460 nauczycieli 10 placówek oświatowych woj. podlaskiego.
Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez 460 nauczycielek/nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez 800 uczennic/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów:

 1. Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
 3. Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. podlaskiego
 4. Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
 6. Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
 7. Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
 8. Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

Szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli:

 1. Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
 2. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
 3. Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
 4. Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
 5. Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
 6. E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
 7. Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
 8. Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
 9. Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W ramach Projektu szkoły zostaną wyposażone w sprzęt przydatny do prowadzenia zajęć: tablety, laptopy z pakietem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne, projektory multimedialne, tablice interaktywne, aparaty cyfrowe, radioodtwarzacze, kamery cyfrowe, wizualizery, ekrany projekcyjne, dyktafony i szereg pomocy dydaktycznych.

 1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
 2. Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
 3. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
 4. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku
 7. Szkoła Podstawowa Nr 49 Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
 8. Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
 9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
 10. Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu.
Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie: „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”, zwanym dalej „Projektem”, realizowanym przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i Edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
3. Biuro projektu mieści się w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.modm.bialystok.pl, w Biurze Projektu oraz w sekretariacie szkoły uczestniczącej w projekcie.
5. Projekt skierowany jest 800 uczniów oraz 460 nauczycieli 10 placówek oświatowych woj. podlaskiego:

1. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
2. Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym
3. Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie
4. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku
7. Szkoła Podstawowa Nr 49 Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
8. Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie
10. Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

6. Obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem województwo podlaskie.
7. Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r.
8. Cel projektu:
Celem projektu jest udoskonalenie jakości kształcenia ogólnego poprzez nabycie przez 460 nauczycielek/nauczycieli objętych wsparciem w ramach projektu umiejętności ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz nabycie przez 800 uczennic/uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.03.2017-28.02.2019.
9. Cel projektu ściśle przekłada się na zadania określone w projekcie, odzwierciedla sytuację oczekiwaną przez szkoły objęte wsparciem, uwzględnia potrzeby grup docelowej, jest mierzalny i realny.

§ 2 Formy wsparcia oferowane w projekcie

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Zakres wsparcia Uczestników Projektu obejmuje kompleksowy program wspomagania szkoły, obejmujący realizację zajęć dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.
3. Szkolenia nauczycielek/nauczycieli:
3.1 Wdrożenie urządzeń cyfrowych oraz sprzętu zakupionego do szkół
3.2 Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni szkół
3.3 Elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego przez nauczycieli przedmiotu
3.4 Szkolenie doskonalące w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy
3.5 Metoda WebQuest i inne nowoczesne narzędzia pracy dydaktycznej wykorzystujące możliwości TIK
3.6 E-learningowe uzupełniające szkolenie dla uczestników szkoleń z pkt. 3.5
3.7 Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych" / „Trening zastępowania agresji”
3.8 Praktyczne metody twórczego nauczania „Oczyma Wyobraźni”
3.9 Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycielek/nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
4. Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe dla uczennic/uczniów
4.1 Grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym stworzenie Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego
4.2 Doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne, w tym dla uczennic/uczniów ze SPE
4.3 Wizyty studyjne w zakładach produkcyjnych działających na terenie woj. Podlaskiego
4.4 Zajęcia kształcące kompetencje językowe komunikacyjne
4.5 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla uczniów ze SPE
4.6 Międzynarodowy program kreatywności - "Oczyma Wyobraźni"
4.7 Projekty edukacyjne realizowane metodą WebQuest - społeczna odpowiedzialność w edukacji
4.8 Aktywne formy edukacji przyrodniczo-ekologicznej

§ 3 Uczestnicy projektu

1. Uczestnikiem Projektu „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest nauczycielką/nauczycielem lub uczennicą/uczniem jednej ze szkół wymienionych w § 1 pkt.5
b) podpisała dobrowolnie deklarację i oświadczenie uczestnictwa w projekcie lub deklarację uczestnictwa podpisał/a prawny opiekun/ka uczennicy/ucznia.

§ 4 Zasady rekrutacji

1. Rekrutacja będzie odbywać się w następującym/ych terminie/ach: maj – czerwiec 2017 i wrzesień 2017.
2. Zgłoszenia szkoły/ placówki do projektu dokonuje jej dyrektor.
3. Zgłoszenie obejmuje:
- deklarację uczestnictwa placówki w projekcie
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych od dyrektora
- listę zbiorczą nauczycielek i nauczycieli zgłaszanych do projektu
- deklaracje i oświadczenia przystąpienia nauczycielek i nauczycieli do projektu
- zaświadczenia o zatrudnieniu nauczycielek i nauczycieli zgłaszanych do projektu
- listę zbiorczą uczennic i uczniów zgłaszanych do projektu
- deklaracje i oświadczenia uczestnictwa uczennic i uczniów w projekcie
4. Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest złożenie Formularzy zgłoszeniowych, w Punkcie Rekrutacyjnym wskazanym w § 1 pkt 5 tj. sekretariacie szkoły. Obowiązują odrębne formularze zgłoszeniowe dla uczennic/uczniów i nauczycielek/nauczycieli.
5. W przypadku uczennic/uczniów niepełnoletnich deklaracje i oświadczenia oraz inną dokumentację rekrutacyjną zobowiązany jest podpisać rodzic lub prawny/a opiekun/ka dziecka.
6. Formularze Zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.modm.bialystok.pl i w Biurze Projektu oraz w Sekretariacie Szkoły.
7. Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci oraz przy uwzględnieniu założeń projektowych dotyczących struktury grupy docelowej.
8. Priorytetowo traktowani będą uczennice/uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym z uwagi na niepełnosprawność.
9. O zakwalifikowaniu nauczycielki/nauczyciela oraz uczennicy/ucznia do udziału w projekcie zadecyduje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora MODM.
10. Kryteria rekrutacji nauczycielki/nauczyciela:
• wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie
• zatrudnienie w placówce zgłoszonej do udziału w projekcie potwierdzone przez dyrektora
• podpisanie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
• wykształcenie wyższe magisterskie, wyższe zawodowe, inne uprawniające do wykonywania zawodu nauczycielki/nauczyciela, niezależnie od stopnia awansu zawodowego
• rodzaj nauczanych przedmiotów
• przydatność udziału nauczycielki/ nauczyciela w danej formie szkolenia i możliwość wykorzystania nabytych umiejętności do kształcenia kompetencji u uczniów
• w kursie kwalifikacyjnym z języka angielskiego będą mogli wziąć udział nauczycielki/ nauczyciele, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej/nauczania początkowego, oraz pozytywnym wynikiem testu wstępnego z języka angielskiego
11. Kryteria rekrutacji uczennicy/ ucznia:
• wypełniona deklaracja uczestnictwa w projekcie
• bycie uczennicą/uczniem placówki zgłoszonej do udziału w projekcie potwierdzone przez dyrektora
• podpisanie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

§ 5 Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

1. Osoby uczestniczące w Projekcie mają prawo do:
a) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu,
b) otrzymania materiałów szkoleniowych do zajęć,
c) otrzymania cateringu podczas zajęć, o ile dotyczy
d) otrzymania zaświadczeń w zajęciach, pod warunkiem frekwencji na poziomie min. 80%,
e) otrzymania certyfikatu zakończenia udziału w Projekcie. Warunkiem ukończenia Projektu i otrzymania certyfikat ukończenia udziału w Projekcie jest ukończenie wszystkich obowiązkowych form wsparcia.
2. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do:
a) regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem - udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych w ramach Projektu jest obowiązkowy,
b) podpisywania listy obecności na wszystkich zaplanowanych formach wsparcia lub innych dokumentach (np. pokwitowanie odbioru materiałów szkoleniowych),
c) bieżącego informowania pracowników Projektu o jakiejkolwiek zmianie danych osobowych oraz o zmianach statusu na rynku pracy,
d) poinformowania pracowników Biura projektu o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w formie pisemnej),

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez niezwłoczne poinformowanie Organizatora projektu (forma pisemna).
2. Rezygnacja usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi, po zgłoszeniu powodu rezygnacji do Biura Projektu, może zostać uznana za zwalniającą z konieczności poniesienia kosztów dotychczasowego udziału w projekcie. W tym celu należ podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosowy dokument (np. zwolnienie lekarskie, umowa o pracę itp.) w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.

§7 Postanowienia końcowe

1. Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, wynikających w szczególności ze zmian zapisów prawa i uregulowań dotyczących Programu.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają podania ich do publicznej wiadomości na minimum 5 dni przed ich wprowadzeniem. Stosowne informacje udostępnione zostaną w Biurze Projektu, Sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej projektu www.modm.bialystok.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. z dniem publikacji na stronie internetowej www.modm.bialystok.pl.

- regulamin w wersji pdf -

 

 

ZDJĘCIA Z WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

 

-----------------------------

Projekty edukacyjne wytworzone przez nauczycieli i uczniów
podczas pracy metodą Webquest

w projekcie „Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu” 
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0040/15

czolowka


w1 001 w2 002 w3 003

w1 004 w2 005

w1 006 w2 007

w1 008 w2 009

w1 010 w2 011

w1 012 w2 013

w1 014 w2 015

w1 016 w2 017

w1 018 w2 019 w3 020

w1 021 w2 022 w3 023

w1 024 w2 025 w3 026

w1 027 w2 028

w1 029 w2 030 w3 031 w4 032

w1 033 w2 034 w3 035

w1 036 w2 037 w3 038 w4 039

w1 040 w2 041 w3 042 w4 043 w5 044

w1 045 w2 046 w3 047 w4 048 w5 049 w6 050 w7 051

w1 052 w2 053

w1 054 w2 055

w1 056 w2 057

w1 058 w2 059 w3 060 w4 061 w5 062 w6 063

w1 064 w2 065 w3 066

w1 067 w2 068

w1 069 w2 070

w01 071 w02 072

w03 073 w03a 074 w03b 075 w03c 076

w09 082 w10 083 w11 084

w04 077 w05 078

w06 079 w07 080 w08 081

w1 085

w1 086 w2 087 w3 088 w4 089

w1 090 w2 091 w3 092 w4 093

w1 094 w2 095

w1 096

w1 097 w1a 098 w2 099

w1 100 w2 101

w1 102

 

Programy szkoleń w zakresie obszaru problemowego po przeprowadzeniu diagnozy oraz
Opracowania metodyczne stworzone przez zespół nauczycieli pod kierunkiem eksperta i SORE na koniec szkolenia w poszczególnych szkołach.

(do pobrania w formacie pdf)

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku - program i opracowanie 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. M. Konopnickiej w Białymstoku - program i opracowanie 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym

 Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie

 Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

 Szkoła Podstawowa im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie

 Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku - program i opracowanie 1

Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku - program i opracowanie 2

 

 

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31