Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

1. Na niektórych stronach mogą występować błędy struktury nagłówkowej. 2. Strona wykorzystuje niedostępne zabezpieczenie Captcha formularza. 3. Na stronie mogą występować nagłówki o nieprawidłowej długości. 4. Na stronie mogą występować pliki PDF, JPG, JPEG, PNG, TXT, DOC, DOCX, HTML i inne. 5. Strona internetowa nie posiada ułatwień pod kątem osób słabo widzących i słabo słyszących. 6. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawiesamooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Wiesław Woronowicz
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48 85 651 58 55

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
 • Adres: ul. Antoniuk Fabryczny1, 15-762 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 85 651 58 55

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Placówka zajmuje część pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku B, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 1 w Białymstoku. 2. Placówka posiada ogrodzony parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych. 3. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 4. Sanitariaty dostępne są na I piętrze. 5. Na schodach zamontowane są poręcze.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

1. Osobom niepełnosprawnym przysługuje uprawnienie wejścia do budynku wraz z psem asystującym, na zasadach określonych obowiązującym prawem.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

brak

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Zapewniona jest komunikacja z Placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – kontakt telefoniczny pod nr tel. 85 688 32 73 – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Aplikacje mobilne

brak

Marzec 2024
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31