Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Obecny projekt 2017-1-PL01-KA101-036491, nad którym pracujemy, dotyczy pracy z uczniem z trudnościami w nauce. Nauczyciele wyjechali na 4 szkolenia do Finalndii, Hiszpanii, Portugalii i do Włoch. W pierwszej mobilności tego projektu delegacja nauczycieli wyjechała w październiku 2017r. do miasta Joensuu w odległej Finlandii. Było to bardzo ciekawe doświadczenie ze względu na pozytywne opinie o systemie edukacji tego kraju. W ramach wyjazdu do Finlandii uczestnicy mieli szansę zapoznać się z fińskim systemem szkolnictwa, regionalną polityką oświatową oraz poznać najlepsze metody nauczania uczniów z trudnościami w nauce. Wyjazd dał naszym nauczycielom okazję do porównania polskich i fińskich warunków kształcenia, metod dydaktycznych i organizacji pracy w oświacie. Nauczyciele wzięli udział w dwóch warsztatach dotyczących fińskiego systemu, technik pracy wspierających dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz zaprezentowali nasz region i szkołę. Zwiedziliśmy szkołę, przyglądaliśmy się lekcjom języka angielskiego, zajęciom artystycznym i różnym lekcjom uczniów z dysleksją, czy też uczniów niepełnosprawnych. Ogromne wrażenie wywarł na nas sposób współpracy z rodzinami uczniów. Kolejny dzień to dyskusja nauczycieli o wsparciu uczniów, przedstawianie metod nauczania korzystnych dla dzieci. Należy podkreślić, że oprócz ciekawych doświadczeń, podróż ta wzbogaciła nas o nowe pomysły, zapoznaliśmy się z fińskimi warunkami kształcenia i poznaliśmy ciekawe metody pracy. Przed nami jeszcze 3 wyjazdy. Na podstawie zdobytej wiedzy przygotowujemy materiały dla rodziców, wspierające dzieci w nauce. Projekt dotyczy nas nauczycieli, naszych uczniów, ale przede wszystkim współpracy z rodzicami, co jest kluczowe w pracy z uczniem z trudnościami. Po wizycie w Finlandii nasza szkoła wykorzystuje zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników do planu strategicznego rozwoju organizacji oraz do codziennej pracy. Dzięki niemu kadra edukacyjna zdobywa międzynarodowe doświadczenie i z pewnością wykorzysta je do podniesienia jakości kształcenia nie tylko w szkole macierzystej, ale również w regionie. Ponadto nauczyciele dzielą się swoją wiedzą i przekazują innym innowacyjne metody nauczania.
Jednym z głównym priorytetów Komisji Europejskiej jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie wcześniejszemu kończeniu edukacji. Istnieje ogromna potrzeba wspierania rozwoju uczniów z różnymi dysfunkcjami, którzy często nie mają pomocy i wsparcia w domu. Głównym celem naszego ostatniego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans edukacyjnych, podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej u dzieci z szerokorozumianymi specyficznymi trudnościami w nauce lub w funkcjonowaniu w społeczeństwie poprzez nowe kompetencje,
umiejętności i odpowiedni dobór metod codziennej pracy nauczycieli. Jak istotne to jest dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Działania przewidziane w projekcie ukierunkowane są przede wszystkim na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przejawiających problemy w procesie nauczania poprzez codzienne prowadzenie zajęć z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych u dzieci określanych mianem "trudnych dzieci".
Etap szkoły podstawowej jest bardzo ważny , to jest właśnie ten etap rozwoju kiedy młody człowiek "jest jak z plasteliny", to wtedy najwięcej jest w stanie przyswoić, to wtedy najbardziej rozwija swoje umiejętności. Taki potencjał trzeba w tym właśnie momencie pobudzać do działania, a nie ograniczać. Rodzic, nauczyciel jest w stanie wyrobić wiele nawyków, ukształtować osobowość, ukierunkować na sukces lub porażkę, budować pewność siebie lub wpędzać w kompleksy. To często na tym etapie wykrywa się i diagnozuje autyzm, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, dysleksje i różne specyficzne trudności w uczeniu się oraz funkcjonowaniu w społeczeństwie. I na tym etapie trzeba odpowiednio pracować z dzieckiem, żeby umożliwić mu odpowiedni poziom rozwoju umiejętności społecznych, poczucie własnej wartości, naukę tolerancji, motywację do nauki pomimo trudności, które spotykają ich w szkole. Jeśli pozbawimy takie dzieci tych możliwości lub nieumiejętnie nimi pokierujemy doprowadzimy do nawarstwiania się niepowodzeń szkolnych, w efekcie skazujemy takich uczniów na brak pracy, demoralizację społeczną, wagary, przerwanie edukacji. W wielu przypadkach trudności szkolne wynikają z problemów środowiskowych, trudnej sytuacji rodzinnej, patologii, rodzin dysfunkcyjnych, uwarunkowań genetycznych i tylko wsparcie zewnętrzne takiej osobowości może doprowadzić do sukcesu w jej życiu dorosłym, zdobycia pracy i bycia dobrym członkiem naszego społeczeństwa na miarę własnych możliwości.
Nauczyciele spędzają z dziećmi w szkole wiele godzin i mają duży wpływ na kształtowanie ich osobowości oraz przede wszystkim na poziom opanowania podstawowych umiejętności. Potrzebują mieć aktualną wiedzę na temat pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce. Świat idący do przodu musi także do przodu kierować swoje społeczeństwo.

Celem projektu jest:

 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
 • rozwój kompetencji kluczowych, rozwijanie zainteresowań matematycznych, językowych oraz społecznych u uczniów z trudnościami,
 • poznanie technik pracy z dziećmi z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju, deficytami rozwojowymi,
 • poznanie sposobów wspierania uczniów z zaniedbaniami środowiskowymi lub z wysoką absencją,
 • eliminacja niepowodzeń szkolnych,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów edukacyjnych spowodowanych wadami wrodzonymi, rozwojowymi lub zaniedbaniami środowiska domowego i wyrównywanie istniejących braków,
 • podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu nauczania,
 • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości dzięki nowo poznanym technikom i sposobom pracy z dziećmi z trudnościami,
 • rozwój osobowości zawodowej nauczycieli w zakresie wspierania uczniów z trudnościami, wspieranie wiary we własne siły, budowania poczucia własnej wartości, budowania relacji pomiędzy uczniami,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych,
 • zapobieganie demoralizacji oraz wykluczeniu społecznemu na późniejszym etapie życia,
 • zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji,
 • zmniejszenie stresu u dzieci związanego z niepowodzeniem szkolnym lub innego rodzaju trudnościami,
 • niesienie umiejętnej pomocy rodzicom poprzez dawanie praktycznych wskazówek do pracy z dzieckiem.

Nauczyciele biorący udział w projekcie zdobywają doświadczenie związane z udziałem w tego typu projektach i tworzą kadrę, która będzie kontynuować działania szkoły w różnych programach międzynarodowych od najprostszych tj. eTwinning, który dzięki projektom tego typu jest obecny w naszej szkole od ok. 3 lat, po projekty współpracy szkół, które ciągle realizujemy. Ponadto każda z mobilności wpływa znacząco na znajomość języków obcych, a przede wszystkim na zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, metod i technik pracy z uczniem. Daje możliwości rozwoju zawodowego, osobistego ale i kulturowego.

Instytucja może włączać zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników szkoły uczestniczących w projekcie do planu strategicznego rozwoju szkoły w następujący sposób:

 1. Przede wszystkim udział w kursie jest dla niektórych kolejnym, dla innych nowym europejskim doświadczeniem pracowników, pedagodzy biorący udział w projekcie nabierają pewności siebie i motywacji do pracy. Po odbyciu takiego kursu nauczyciele stają się liderami posiadającymi bogatsze doświadczenie w kwestii mobilności i międzynarodowych kontaktów personalnych. Poznanie nauczycieli z innych szkół może zaowocować kolejnymi projektami w ramach różnych akcji programu Erasmus plus.
 2. Kursy umożliwiają pracownikom szkoły zastosowanie w codziennej pracy zdobytej wiedzy i przyczyniają się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i wcześniejszemu kończeniu edukacji przez uczniów z trudnościami w nauce oraz przez uczniów mniej zdolnych. Mamy nadzieję że dzięki udziałowi w tych kursach będziemy wiedzieć jak dbać o młodego człowieka żeby wyrósł na wartościowego pracownika na rynku pracy. 
 3. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje językowe. Po ukończeniu kursów szkoła ma lepiej wykwalifikowaną kadrę. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie albo od wielu lat pracują w szkole podstawowej, albo są młodymi nauczycielami; żeby angażować się w projekty typu eTwinning czy partnerstwo szkół w ramach akcji KA2 Erasmus + potrzebują komunikatywnego języka obcego, kontaktu z "native speakerem". A jednym ze strategicznych celów szkoły jest zaangażowanie się w akcje KA2 i w partnerstwo szkół. Nabyte kontakty i doświadczenie tylko nam to ułatwiają. 
 4. Nauczyciele nabywają nowe umiejętności zdiagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, poznają inne metody organizacji pracy i mogą skuteczniej organizować pracę.
 5. Poprzez efektywne wspieranie uczniów i odpowiednią pracę z nimi, codziennie, dzięki nowo poznanym innowacyjnym metodom nauczania, nauczyciele przyczyniają się do kształtowania przyszłości dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w dalekiej przyszłości bezrobociem. W krajach członkowskich Unii Europejskiej "early school leaving" staję coraz większym problemem a zapobieganie tego typu zjawiskom zostało opisane w przewodniku Erasmus + jako jeden z priorytetów.
 6. Zdobytą wiedzę nauczyciele przekazują swoim uczniom, by kształtować pozytywne wzorce uczenia się i by umożliwić uczniom odnajdywanie siebie w europejskim społeczeństwie już w szkole podstawowej, pomimo trudności które mają.

Podczas każdego projektu powstaje wiele ciekawych materiałów: płyta dla nauczycieli i rodziców w formie praktycznego przewodnika (ćwiczeniami i technikami pracy) będzie produktem z którego będą korzystać wszyscy nauczyciele i zainteresowani rodzice. Część pierwsza przeznaczona dla rodziców uczniów z trudnościami w uczeniu się, część druga dla nauczycieli pracujących z takimi dziećmi.

Izabela Monieta
Grażyna Hodun
nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31