Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

mgr Zyta Ewa Dapkun - nauczyciel ZSM-D w Białymstoku

Pomysł na dobrą szkołę techniczną

W latach 2003-2005 Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich , za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ogłaszał konkursy na dotacje dla szkól i placówek kształcących w zakresie zawodowym.

Warunkiem udziału w konkursach było opracowanie Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej szkoły, który dostosowywałby jej ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb rynku pracy w regionie. W kolejnych trzech edycjach konkursów brało udział kilkaset szkół z kraju. 
Nauczyciele Zespołu Szkół Metalowo- Drzewnych im gen. Wł. Andersa w Białymstoku, do każdej edycji opracowali uzupełniające się Programy MOE, które łącząc się w komplementarną całość wytyczały nowe kierunki rozwoju placówki. ZSMD uzyskał wnioskowane dotacje na realizację swoich programów w łącznej kwocie ponad 150tys. € brutto, co stawia go na czołowym miejscu pod względem uzyskanych kwot w kraju.
Celem ogólnym Programów: Modernizacji Oferty Edukacyjnej Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku, pod tytułem "UMIEJĘTNOŚCI GWARANTEM SUKCESU W PRZYSZŁOŚCI”, ”ROZWIŃ SKRZYDŁA” było rozszerzenie możliwości kształcenia w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów z wykorzystaniem nowej oferty zajęć specjalizujących. Oferta była przygotowana i realizowana przy współpracy ze środowiskiem pracodawców, w powiązaniu z aktualnymi potrzebami lokalnego rynku pracy co jest jednym z priorytetów europejskiego systemu edukacji, a od czasu akcesji do UE, także i Polskiego kształcenia. 

2. Po co pisaliśmy projekty?
Wyznacznikiem kierunków rozwoju szkoły, która kształci przyszłych pracowników/specjalistów/fachowców powinien być nieustanny postęp techniczny obserwowany w przemyśle. Metody nauczania i baza technodydaktyczna szkoły powinny odzwierciedlać i dostosowywać się do panujących realiów. Pewnym ideałem jest, gdy są one (metody i baza technodydaktyczna)przygotowywane we współpracy ze środowiskiem pracodawców, w powiązaniu z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Opracowane projekty wychodziły naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy i dzięki współdziałaniu organizacyjnym i finansowym funduszy Phare i organów samorządowych była możliwa ich realizacja.

3. Skąd wzięły się nagrodzone pomysły?
Jesteśmy szkołą techniczną z 80-letnią tradycją w kształceniu zawodowym. Przez te lata nawiązaliśmy i utrzymujemy wiele kontaktów z prezesami, dyrektorami oraz właścicielami firm. To potrzeby kadrowe ich firm stały się głównym wyznacznikiem zaproponowanych w programach MOE rozwiązań. Potrzeby zostały zamienione na zadania. 

4. Jak powstawał taki projekt?
Najważniejszy był dobry pomysł, pewna myśl przewodnia, którą powoli ubieraliśmy w kolejne, powiązane ze sobą zadania i działania. Nie było w tym jednak całkowitej dowolności. Cele ogóle i szczegółowe jakie powinien spełniać każdy program MOE były bardzo wyraźnie określone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ,,Wytycznych dla Wnioskodawców”. 
Zespół projektowy składał się z osób, które monitorowały zmiany zachodzące na rynku pracy, kontaktowały się z pracodawcami badając ich oczekiwania wobec naszego absolwenta. Zależało nam na dynamicznym rozwoju własnym i ucznia, mając optymistyczne spojrzenie w przyszłość, widzieliśmy możliwości i chcieliśmy modernizować bazę szkoły. Potwierdzeniem ilości potrzebnego czasu i włożonej pracy niech będzie fakt, że w komplecie dokumentów drugiego projektu postawiliśmy około sześciu tysięcy różnej treści pieczątek. 

5. Kto najbardziej skorzystałby z wprowadzanych zmian?
Były dwa podstawowe motywy podejmowanych działań – uczeń i drugi, nie mniej ważny, my sami. 
Z wprowadzanych w ofercie ZSMD zmian przede wszystkim skorzystaliby nasi podopieczni ale nie tylko. Zależało nam na wyposażeniu naszego ucznia w takie wiadomości teoretyczne i praktyczne umiejętności w dziedzinie nowych technologii wytwarzania aby odpowiadały one przyszłemu pracodawcy, aby nasz absolwent je wdrażał w swoim miejscu pracy a także we własnej działalności gospodarczej, co w efekcie pozwoli na jego sprawne poruszanie się po lokalnym i europejskim rynku pracy oraz może się przełożyć na tworzenie nowych miejsc pracy. Dając podstawy do kształcenia ustawicznego, przygotowujemy go do zmieniających się warunków zatrudnienia oraz świadomego planowania i tworzenia kariery zawodowej. Dodać należy że większość naszych uczniów przybywa do nas z gmin, miejscowości ościennych stąd wyrównywanie różnic między wsią a miastem także zawierało się w Programach MOE.
Jako nauczycielom szkoły technicznej zależało nam na podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z tendencjami postępu technicznego. Udział w ogłaszanych konkursach traktowaliśmy jako kolejne wyzwania, które przyniosły nam zadowolenie i satysfakcję. Zawierając nowe technologie w konstruowanych przez nas programach MOE widzieliśmy szansę rozwoju gospodarczego regionu oraz wkład w tworzenie nowej kultury technicznej.

6. Jakie działania zostały podjęte w projektach MOE?
Programy: "Umiejętności gwarantem sukcesu w przyszłości", ,,Rozwiń skrzydła” miały być realizowane w szerokim zakresie z instytucjami działającymi na rynku pracy i ściśle współpracującymi z Zespołem Szkół Metalowo- Drzewnych w Białymstoku, jak i firmami tworzącymi rynek pracy chcącymi prowadzić wspólne działania edukacyjne dla młodzieży. 
Do głównych działań realizowanych w ramach programów zaliczamy wprowadzanie nowych specjalizacji: meblarstwo i stolarka budowlana; tartacznictwo i wyroby drzewne; tworzywa drzewne; techniki wytwarzania; techniki spajania metali. Należy dodać, że uczniowie kształcący się w zawodzie technik technologii drewna zdobędą dodatkowe kwalifikacje czeladnicze zdając egzamin przed komisją Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik, realizujący zajęcia specjalizujące: techniki spajania metali, po odbyciu dodatkowego szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu przed komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach otrzymają uprawnienia spawalnicze z Certyfikatem Europejskim w jednej z trzech metod spawania: MAG-135, MMA-111, TIG-141;
Kolejnym działaniem było stworzenie w PZP ZSM-D pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, w której uczniowie, kształcący się w zawodzie technik mechanik oraz technik technologii drewna nabędą praktyczne umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania technik wytwarzania w trakcie realizacji zajęć specjalizacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki procesów technologicznych różnorodnych dla obróbki metali i drewna. W działaniu tym uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kształcący się w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, zdobędą zawodowe umiejętności praktyczne wymagane podstawą programową. Aby ułatwić naszym uczniom dostosowanie do wymogów i potrzeb pracownika na stanowisku komputerowego wspierania technik wytwarzania, wprowadzamy w ramach przedmiotu Język angielski moduł „Język angielski uzawodowiony”.
Innym z działań było zorganizowanie uczniom technikum zawodowego realizującym inne specjalizacje oraz uczniom liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej szkoleń (w formie zajęć pozalekcyjnych), na których chętni uczniowie nabędą umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania technik wytwarzania. Mając na uwadze osoby dorosłe, chcące zmienić lub rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe w jednym z działań projektowych przyjęliśmy organizowanie przez ZSM-D, w oparciu o opracowany modułowy program nauczania „Komputerowe wspomaganie technik wytwarzania” form kształcenia ustawicznego. Aby skutecznie i efektywnie realizować powzięte działania i osiągnąć założone cele udział w projektach pozwolił nam odpowiednio przygotować bazę technodydaktyczną od wysokiej klasy sprzętu IT, poprzez cyfrowe systemy odczytu położenia narzędzia aż do tokarek i frezarek sterowanych numerycznie z ich kompletnym oprogramowaniem. 

7. Jakich efektów i w jakim czasie oczekiwaliśmy podnosząc ciężar wytyczonych sobie zadań?
Realizacja projektów spowodowała pozytywną identyfikację naszej placówki w środowisku lokalnym, również wśród przedsiębiorców. Powstanie i zacieśnianie współpracy bezpośrednio na poziomie nauczyciel – pracodawca stwarzało możliwość idealnego dopasowania treści nauczania do potrzeb i oczekiwań pracodawców dotyczących szkolenia młodzieży. 
Spodziewaliśmy się, że po realizacji programów absolwenci będą posiadali rzetelną i aktualną wiedzę teoretyczną, która w połączeniu z praktyką na nowoczesnym stanowisku pracy spowoduje osiągnięcie lepszych wyników na zewnętrznym egzaminie zawodowym, będą mieli większe szanse na zatrudnienie, będą zapoznani z realiami rynku pracy, otrzymają podstawy do dalszego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych w formach kształcenia ustawicznego, będą wyposażeni w umiejętności niezbędne do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładaliśmy poprawę statystycznego wskaźnika zatrudnienia absolwentów w wyuczonym zawodzie.
Dużą pomocą w pełnej realizacji zmodernizowanego kształcenia zawodowego w ZSMD był Ośrodek Kariery, gdzie nasi absolwenci mogli rozpoznać predyspozycje osobiste, uzyskać informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia w wybranym zawodzie (np. miejsca i sposoby zdobycia kwalifikacji, wymagań egzaminacyjnych); Ośrodek Kariery dostarczał informacji naszym absolwentom na temat polskiego jak i europejskiego rynku pracy jak również informacji o programach realizowanych z funduszy unijnych. W nim uczniowie mieli dostęp do dokumentów aplikacyjnych np. w języku angielskim.
ZSM-D posiada bibliotekę z czytelnią oraz Centrum Informacyjne Szkoły z dostępem do Internetu realizując tym samym ideę społeczeństwa informacyjnego.
Weszliśmy w nowy etap finansowania na lata 2007-2013. Co prawda nie będą to już fundusze z Phare jednak warto mieć pomysły i wykorzystując środki skutecznie je realizować.

 

...

Cała publikacja dostępna jest w pliku do ściągnięcia.

Pobierz: Całość w formacie pdf ,

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31