Sieci współpracy i samokształcenia, to międzyszkolne zespoły nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia, przedmiotu lub problemu. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami a przede wszystkim doświadczeniami. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele sieci współpracy i samokształcenia
• wymiana doświadczeń między uczestnikami - w oparciu o konkretne wyzwania zawodowe i problemy z jakimi borykają się nauczyciele
• analiza dobrych praktyk stosowanych lub spotykanych przez uczestników sieci
• pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
• poszerzanie kompetencji uczestników
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci
• nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
• akcentowanie różnorodności podejść i doświadczeń uczestników
Funkcję koordynatorów sieci będą pełnić doradcy metodyczni i konsultanci MODM.
Zadania koordynatora sieci:
• planowanie działań sieci i nadzór nad realizacją przyjętych celów
• przygotowanie, organizacja i prowadzenie spotkań
• zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań,
• zamieszczanie na platformie E-learningowej MODM materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,
• promocja działań sieci.


W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy w MODM następujące Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli:

 

Nazwa sieci  Sieć dyrektorów „Liderzy - liderom”
Cel ogólny pracy sieci  Sieć współpracy i wsparcia kadry zarządzającej szkół oraz przedszkoli
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Wymiana poglądów, poszukiwanie i wypracowywanie rozwiązań, integracja środowiska, wspólne omawianie bieżących wyzwań w zarządzaniu placówką oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, poszerzanie kompetencji.
Grupa docelowa  Kadra zarządzająca szkół i przedszkoli
Koordynatorzy  Maria Jolanta Ambrożej – dyrektor MODM, Robert Winnicki

 

Nazwa sieci „Wspomaganie szkół w r. szk. 2020/2021-sieć doradców metodycznych MODM” 
Cel ogólny pracy sieci  Sieć współpracy i samokształcenia doradców metodycznych MODM w Białymstoku
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Monitorowanie, wymiana doświadczeń i dokumentowanie wspomagania szkół i przedszkoli na platformie E-learning.
Grupa docelowa  Doradcy metodyczni MODM w Białymstoku
Koordynatorzy  Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki

 

Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych 
Cel ogólny pracy sieci  - Wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie interwencji kryzysowej, orzecznictwa i opiniowania, wspierania rodziców i nauczycieli, - Nawiązanie kontaktów i wzajemne wspieranie się w sferze zawodowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Zaplanowano 4 spotkania w ciągu roku szkolnego. - Zagadnienia związane z interwencją kryzysową. -Tematyka wynikająca z diagnozy potrzeb uczestników sieci.
Grupa docelowa  Dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych
Koordynatorzy  Anna Gawryluk, Julita Majewska

 

Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych 
Cel ogólny pracy sieci  - Wspieranie się w sferze zawodowej, wymiana dobrych praktyk. - Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy pedagogów szkolnych i nauczycieli z zakresu wychowania i profilaktyki, interwencji kryzysowej, komunikacji i budowania prawidłowych relacji.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Zaplanowano 4 spotkania w ciągu roku szkolnego. IX.2020 – diagnoza potrzeb uczestników sieci. Komunikacja nauczyciel-uczeń podstawą do budowania prawidłowych relacji. Tematyka spotkań będzie wynikała z diagnozy potrzeb.
Grupa docelowa  Pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.
Koordynatorzy  Anna Gawryluk, Julita Majewska

 

Nazwa sieci  Sieć Szkolnych Zespołów Reagowania Kryzysowego
Cel ogólny pracy sieci  Planowanie i wspieranie w zakresie tworzenia i działalności SZRK. Podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych i interwencyjnych, wymiana doświadczeń, spotkania superwizyjne.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Spotkania odbywać się będą cyklicznie, a tematyka spotkań wynikać będzie z bieżących potrzeb nauczycieli, psychologów i pedagogów oraz aktualnych sytuacji kryzysowych występujących w szkołach na terenie miasta.
Grupa docelowa  pedagodzy i psycholodzy szkolni, realizatorzy programów wychowawczych i profilaktycznych, wychowawcy, nauczyciele,
Koordynatorzy  Julita Majewska, pedagodzy i psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2

 

Nazwa sieci Sieć polonistów przygotowujących uczniów do LI OLiJP 
Cel ogólny pracy sieci  Wypracowanie form efektywnej pracy z młodzieżą uzdolnioną humanistycznie we współpracy z nauczycielami akademickimi UwB.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Około 4-5 spotkań od X 2020 do VI 2021; praca nad przygotowaniem rozpraw przygotowawczych do Olimpiady oraz zakresem wiedzy na eliminacje szkolne i okręgowe.
Grupa docelowa  15 osób zgłoszonych w roku szkolnym 2015/2016 oraz nowe osoby chcące podjąć współpracę.
Koordynatorzy  Maria Bartnicka i Jolanta Sztachelska

 

Nazwa sieci Sieć inspiracji czytelniczo-dydaktycznych nauczycieli polonistów. 
Cel ogólny pracy sieci  Dzielenie się własnymi pasjami czytelniczymi, materiałami dydaktycznymi.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 4 spotkania w semestrze. Harmonogram przedstawiony w propozycjach szkoleń.
Grupa docelowa  Nauczyciele poloniści
Koordynatorzy  dr Grażyna Dawidowicz

 

Nazwa sieci Sieć przewodniczących szkolnych zespołów polonistów w szkołach ponadpodstawowych. 
Cel ogólny pracy sieci  Wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z nauczaniem j. polskiego w szkole ponadpodstawowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 2 – 3 spotkania w semestrze; praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez polonistów i sugerowanymi przez doradcę.
Grupa docelowa  Przewodniczący szkolnych zespołów polonistów szkół ponadpodstawowych.
Koordynatorzy  Maria Bartnicka

 

Nazwa sieci  Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów społecznych
Cel ogólny pracy sieci  Proces wspomagania w sp 49 w Białymstoku
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Dyżur dla nauczycieli piątek 11:40-12:40 sp 49
Grupa docelowa  Nauczyciele sp 49
Koordynatorzy  Katarzyna Szczęsnowicz

 

Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
Cel ogólny pracy sieci  Wzbogacanie warsztatu pracy młodego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej poprzez: - doskonalenie umiejętności efektywnego planowania pracy dydaktyczno wychowawczej oraz skutecznego wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci, - inspiracje do poszukiwania ciekawych i efektywnych metod pracy z młodszymi dziećmi, - dzielenie się pomysłami w ramach dobrych praktyk.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 W roku szkolnym 2020/21 przewiduje się 6 spotkań – I semestr 3 spotkania, II semestr 3 spotkania. Terminy i tematyka spotkań sieci w I semestrze zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu. I spotkanie 30.09.2020: - Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie tematyki spotkań sieci. - Planowanie pracy sieci na rok szkolny 2020/21.
Grupa docelowa  Zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Koordynatorzy  Małgorzata Lech, Celina Borowska

 

Nazwa sieci Klub Młodego Nauczyciela 
Cel ogólny pracy sieci  Rozwijanie kompetencji metodycznych, merytorycznych i organizacyjnych nauczyciela rozpoczynającego pracę w przedszkolu, integrowanie środowiska nauczycieli
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 2 spotkania w I półroczu: „ABC metodyki wychowania przedszkolnego”, „Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola” oraz 1 spotkanie w II półroczu: „Tworzenie scenariuszy zajęć”
Grupa docelowa  Nauczyciele rozpoczynający pracę oraz do 3 lat stażu pracy
Koordynatorzy  Joanna Żarniewska, Agnieszka Bąbczyńska

 

Nazwa sieci  Sieć współpracy i samokształcenia – Wdrażanie i wykorzystywanie TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
Cel ogólny pracy sieci  Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz nabywanie nowych umiejętności w zakresie wdrażania i wykorzystywania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Spotkania uczestników sieci będą odbywały się w formie stacjonarnej oraz za pośrednictwem platformy e-learningowej MODM w Białymstoku.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Wdrażanie i wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych. Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników. Terminy spotkań sieci: 4 spotkania w terminie wrzesień 2020 – styczeń 2021 4 spotkania w terminie luty 2021 – czerwiec 2021 W godz. 16:00-19:00
Grupa docelowa  Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani tematyką wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.
Koordynatorzy  Wiesław Woronowicz – konsultant ds. informatyki, Mariusz Truszkowski – konsultant ds. języka angielskiego

 

Nazwa sieci  Sieć współpracy nauczycieli języka rosyjskiego
Cel ogólny pracy sieci  Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy. Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Wymiana dobrych praktyk. Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Problematyka poruszana w ramach sieci zależeć będzie od potrzeb szkoleniowych jej uczestników. Planowane są po 1 spotkaniu sieci w każdym semestrze roku szkolnego 2020/2021. Spotkania mogą odbywać się zdalnie.
Grupa docelowa  Nauczyciele języka rosyjskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Koordynatorzy  Barbara Osipczuk

 

Nazwa sieci „Origami i nauki przyrodnicze” Międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przed-miotów matematyczno-przyrodniczych 
Cel ogólny pracy sieci  Nauka i doskonalenie sztuki składania papieru, prezentacja edukacyjnych walorów origami na wszystkich etapach kształcenia. Zasady origami mają już zastosowanie w nauce i inżynierii. Składanie ma swoje źródło w naturze: dowody na to znajdujemy nie tylko w świecie roślin i zwierząt, ale także w ludzkiej anatomii, konstrukcji białek i strukturze DNA.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Tematyka zajęć: zastosowania sztuki origami w różnych dziedzinach nauki, origami płaskie, przestrzenne, modułowe, edukacyjne walory origami, wykorzystanie origami w pracy z uczniami. Metoda pracy: zajęcia praktyczne. Eksperci: mgr Danuta Żołyńska, mgr Teresa Cetera. Termin: 5X, 9XI, 7XII 2020, 4I, 8II, 1III, 12IV, 10V 2021 Miejsce: Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (Biblioteka), sala P2/41 ul. Zwierzyniecka 1
Grupa docelowa  Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
Koordynatorzy  Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki

 

Nazwa sieci  „Wdrażanie kompetencji kluczowych w szkole”
Cel ogólny pracy sieci  Szkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli VIII LO w Białymstoku
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Sieć współpracy prowadzona on-line na platformie E-learning Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku Zakres tematyczny: kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22.05.2018 r.), modele nabywania kompetencji w procesie uczenia się, uwarunkowania prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole.
Grupa docelowa  Nauczyciele VIII LO w Białymstoku
Koordynatorzy  Joanna Ciesielska – doradca metodyczny fizyki

 

Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii prawosławnej, podejmujących pracę z uczniem zdolnym 
Cel ogólny pracy sieci  Wypracowanie atrakcyjnych metod i form pracy z uczniem zdolnym na lekcjach religii w celu zainteresowania młodzieży hagiografią i tematyką historyczną oraz zachęcenie jej do udziału w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 W I semestrze odbędzie się jedno spotkanie zespołu. Pozostała działalność zespołu prowadzona będzie na platformie internetowej. Zespół zajmować się będzie problematyką związaną z żywotami świętych Kościoła prawosławnego. Wypracowane i upowszechnione zostaną materiały, metody i autorskie środki dydaktyczne, pozwalające w ciekawy sposób zainteresować tą tematyką młodzież szkół ponadpodstawowych.
Grupa docelowa  Nauczyciele religii prawosławnej pracujący w szkołach ponadpodstawowych.
Koordynatorzy  Mirosława Pietkiewicz

 

Nazwa sieci Sieć doskonalenia wizytatorów nauki religii 
Cel ogólny pracy sieci  Doskonalenie odpowiedzialnych za wsparcie i ocenę nauczycieli religii katolickiej
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Planowanych jest 5 spotkań Pierwsze odbędzie się 4.09.2020 w godz. 09:00-13:00. Tematem pierwszego spotkania będzie: Planowanie pracy na nowy rok szkolny. Na tym spotkaniu zostaną ustalone tematy kolejnych dwóch spotkań.
Grupa docelowa  Wizytatorzy nauki religii katolickiej
Koordynatorzy  Urszula Zagan

 

Nazwa sieci  Sieć - Diecezjalny Zespół Organizacyjny Olimpiady Teologii Katolickiej
Cel ogólny pracy sieci  Organizacja zawodów I i II st. Olimpiady Teologii Katolickiej
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Pierwsze spotkanie i kolejne w I sem. - ustalone zostanie w porozumieniu z Wydziałem Katechetyczny.
Grupa docelowa  Członkowie DZOOTK
Koordynatorzy  Urszula Zagan

 

Nazwa sieci Sieć przewodniczących szkolnych zespołów matematyków w szkołach ponadpodstawowych. 
Cel ogólny pracy sieci  Wspólne rozwiązywanie ważnych bieżących problemów związanych z nauczaniem matematyki w szkole ponadpodstawowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 2 – 3 spotkania w semestrze; praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez uczestników lub sugerowanymi przez doradcę.
Grupa docelowa  Przewodniczący szkolnych zespołów matematyków w szkołach ponadpodstawowych.
Koordynatorzy  Ketty Kołomyjska

 

Nazwa sieci Sieć nauczycieli matematyków szkół ponadpodstawowych 
Cel ogólny pracy sieci  Wspólne rozwiązywanie ważnych bieżących problemów związanych z nauczaniem matematyki w szkole ponadpodstawowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez uczestników lub sugerowanymi przez doradcę. 2 spotkania po 4 godz. w I półroczu.
Grupa docelowa  Nauczyciele szkół ponadpodstawowych zgłoszeni na konferencji sierpniowej.
Koordynatorzy  Ketty Monika Kołomyjska

 

Nazwa sieci Sieć nauczycieli matematyków szkół podstawowych 
Cel ogólny pracy sieci  Wymiana dobrych praktyk. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej. Bieżące problemy związane z nauczaniem matematyki w szkole podstawowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Praca nad bieżącymi problemami zgłaszanymi przez uczestników i sugerowanymi przez doradcę. 2 -3 spotkania w półroczu
Grupa docelowa  Nauczyciele szkół podstawowych zgłoszeni na konferencji sierpniowej.
Koordynatorzy  Ketty Monika Kołomyjska

 

Nazwa sieci Narzędzia i aplikacje internetowe wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów matematyczno--przyrodniczych. 
Cel ogólny pracy sieci  Przedstawienie najpopularniejszych aplikacji i narzędzi internetowych do wykorzystania na zajęciach stacjonarnych i zdalnych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 4 spotkania po 4 godz. w I półroczu.
Grupa docelowa  Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Koordynatorzy  Ketty Monika Kołomyjska i Monika Zaleska - Szczygieł

 

Nazwa sieci Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kompe-tencje kluczowe w procesie nauczania - uczenia. 
Cel ogólny pracy sieci  Podnoszenie kompetencji dydaktycznych uczestników sieci współpracy; Inspiracja do podjęcia nowych, ciekawych form i rozwiązań w zakresie nauczania ;Wymiana dobrych praktyk; Nawiązywanie kontaktów, udzielanie wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej
Organizacja pracy
/ zakres tematyczny
 Spotkania sieci będą odbywały się na platformie Moodle w ramach 20 - godzinnego kursu zdalnego Kompetencje kluczowe w procesie nauczania- uczenia się w terminie od września do listopada 2020r. Zapisy wyłącznie przez platformę Moodle.
Grupa docelowa  Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Koordynatorzy  Ketty Monika Kołomyjska i Monika Zaleska - Szczygieł

 Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne.

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31