Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego

akredytacja 160Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. 

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr SPiKU.5470.5.2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

Erasmus szansą na zdobycie nowych doświadczeń i rozwijanie osobowości nauczyciela i ucznia


W warunkach rozprzestrzeniającego się procesu globalizacji państwa członkowskie Unii Europejskiej stawiają nacisk na dynamiczny rozwój kluczowych kompetencji nauczycieli i uczniów oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności, a tym samym stwarzanie sobie szansy samorozwoju. E jak Erasmus i Europa budują przestrzeń i możliwości, które w wielu szkołach w Polsce są jeszcze nie w pełni wykorzystywane, a szkoda. Nie bez powodu istnieje powiedzenie „Podróże kształcą” (ang. Travelling broadens your mind) i bynajmniej w przypadku programu Erasmus+ nie chodzi tu tylko o rozwój kompetencji językowych ale przede wszystkim o szeroko rozumiany rozwój osobisty.
Przede wszystkim, programy Erasmus, głównie dzięki mobilnościom, są bardzo interesujące dla uczniów i nauczycieli. Towarzyszy im przy tym zdobywanie wielu doświadczeń rozwijających kompetencje interpersonalne i społeczne.
Co więcej, uczestnicy wszystkich programów doskonalą znajomość języków obcych, jakże ważnych dla funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy. Uczą się współpracować w międzynarodowej i wielokulturowej grupie, rozwiązując często nietypowe problemy oraz niestandardowe sytuacje. W okresie mobilności mają szansę rozwijać własne zainteresowania, pasje oraz uczyć się aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej danego kraju czy szerszej wspólnoty międzynarodowej. Nauczyciele i uczniowie zdobywają cenne doświadczenie i pewność siebie. Często zapoznają się z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty oraz poznając nowoczesne systemy działania placówek, w których funkcjonują podczas okresu mobilności. Po powrocie wykorzystują zdobyte doświadczenie za granicą i stanowią atrakcyjną i pożądaną pozycję na polskim rynku pracy. Kluczowe jest również to, iż uczestnicy programu nabierają znacznej pewności siebie, patrzą na świat perspektywicznie, są ciekawi świata, otwarci na zmiany oraz nowe doświadczenia, a są to przecież cechy pożądane na rynku pracy. Ważnym aspektem programu jest możliwość odwiedzania szkół w Europie i obserwacji ich pracy, buduje to trwałą więź współpracy z instytucjami kształcenia wielu krajów. Program Erasmus+ pokazuje nie tylko jak skutecznie się uczyć, ale także uczy gotowości akceptowania zmian w środowisku międzynarodowym. Jest niejako swoistą podwaliną oraz skutecznym narzędziem dla procesów internacjonalizacji Instytucji i rozwijania kontaktów międzynarodowych.
Działania związane ze współpracą międzynarodową dotyczą zdobywania europejskiego doświadczenia, co powoduje, iż kadra w danej placówce wykazuje szersze zainteresowanie realizowaniem projektów o wymiarze europejskim, co jest nieocenioną motywacją do dalszej pracy. W roku 2017 , po wielu latach starań nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Erasmus + w ramach akcji KA2, Edukacja Szkolna „My Rights – My Responsibilities” dla klas 4-6. W ramach projektu realizowane są liczne działania w oparciu o Konwencję Praw Dziecka.

Celem projektu jest:

  • podnoszenie kompetencji językowych u dzieci,
  • rozwijanie umiejętności informatycznych, korzystania z technologii komunikacyjnych,
  • poszerzenie znajomości zagadnień związanych z prawami dziecka,
  • rozwijanie przedsiębiorczości,
  • wzbogacenie wiedzy o krajach europejskich, o kulturze krajów partnerskich,
  • kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania, uprawiania sportu, profilaktyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu w maju 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć nauczycieli i uczniów i z Rumunii, Anglii, Hiszpanii, Włoch oraz Grecji. My również mamy możliwość odwiedzić kraje partnerskie.
Dzięki takim projektom osobowość nauczyciela i dziecka się rozwija:
- uczniowie nabierają pewności siebie,
- nauczyciele i dzieci podnoszą swoje kompetencje językowe,
- międzynarodowa wymiana doświadczeń do której dochodzi podczas mobilności z różnych krajów, pracujących na różnych szczeblach edukacji i w różnych środowiskach, umożliwia nauczycielom poznanie nowych form, metod pracy, dobrych praktyk dotyczących pracy z uczniami; nauczyciele chcą stosować nabyte umiejętności w codziennej pracy z uczniami mając na celu poprawę jakości pracy szkoły i zapobieganie niepowodzeniom,
- mobilność jest doskonałą okazją do zdobycia międzynarodowych kontaktów,
- udział nauczycieli w międzynarodowych kursach z pewnością jest odbierany pozytywnie przez rodziców uczniów, poprawia tym samym wizerunek szkoły,
- pedagodzy stają się bardziej innowacyjni, często w programach mobilności pojawiają się punkty dotyczące zastosowania innowacyjnych metod nauczania, wykorzystania narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej, nabycie tych umiejętności umożliwia też lepszą realizacje indywidualizacji nauczania.
Wszystkie te wymienione działania przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy szkoły. Nauczyciele zaangażowani w projekty Erasmus wiedzą więcej: szukają sposobów jak unikać niepowodzeń szkolnych u uczniów i jak budować w nich poczucie własnej wartości, kierować nimi, żeby wyrośli na odpowiedzialnych członków społeczeństwa zdolnych do pracy i angażowania się na rynku pracy, jak pracować z uczniem zdolnym i przeciętnym, wykorzystując doświadczenie kolegów z całej Europy. Pomimo różnic kulturowych nauczyciele w całej Europie mają bardzo podobne problemy. Dzielą się nimi podczas tego typu programów i wymieniają się dobrymi praktykami często utrzymując kontakty długo po szkoleniach.

Izabela Monieta
Grażyna Hodun
nauczycielki języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

 

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31