Szczegółowe informacje są dostępne w sekretariacie MODM w Białymstoku - tel. 85 688 32 73 

Propozycje szkoleń dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Białymstoku przygotowanych we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

Termin Tytuł szkolenia Program
Luty 2021 Zamówienia publiczne do 130000zł w placówkach oświatowych w świetle nowego Prawa zamówień publicznych Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami wprowadzonymi przez nową ustawę PZP. Podczas szkolenia zostaną również omówione zasady tworzenia umów przy zamówieniach publicznych oraz zapisy w regulaminach wewnętrznych, które zabezpieczą zamawiającego przed zarzutem niegospodarności.
Marzec 2021 Planowanie arkuszy organizacyjnych szkoły Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania i zatwierdzania arkusza organizacji. Oprócz prawnych aspektów omówione zostaną aspekty finansowe arkusza - zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową - jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
Marzec 2021 Ruch kadrowy w oświacie. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. Uczestnicy szkolenia nabędą kompleksową i praktyczną wiedzę, jak postępować w czasie ruchu kadrowego, w tym przede wszystkim, jak podejmować poszczególne kroki kadrowe, aby były skuteczne i zgodne z prawem. Przedstawiciele kadry kierowniczej oświaty pozyskają wiedzę pozwalającą zminimalizować ryzyko sporu w sądzie pracy. Omówione zostaną również zmiany obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa.
Kwiecień 2021 Zasady udostępniania informacji publicznej oraz ochrona informacji niejawnych Celem szkolenia jest przekazanie informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, praktyczne omówienie ograniczeń dotyczących udostępniania – m.in. procedura możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków "paraliżujących" funkcjonowanie placówki, gdy przygotowanie odpowiedzi spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań (informacja przetworzona).
Maj 2021 Procedura postępowania dyrektora szkoły i nauczyciela w sytuacji popełnienia przez ucznia czynu karalnego. Dyrektorzy oraz nauczyciele w wielu przypadkach mają problem z odróżnieniem czynu ściganego z urzędu, o którym mają obowiązek prawny informowania policji lub sądu rodzinnego, od czynu ściganego z oskarżenia prywatnego, o którym mają jedynie społeczny obowiązek informowania wspomnianych instytucji. W sytuacji podejrzenia wystąpienia przestępstwa przez ucznia bądź rodzica szkoła musi zdawać sobie sprawę z obowiązków na niej ciążących. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną przysługujące szkole możliwości prawne, jak i jej ustawowe obowiązki w przypadku, gdy uczeń lub rodzic dopuścił się przestępstwa.
Czerwiec 2021 Budowanie wizerunku placówki w mediach społecznościowych szansą na promocję w środowisku lokalnym Na szkoleniu uczestnicy poznają najważniejsze narzędzia oraz sposoby prezentacji spójnego i profesjonalnego wizerunku placówki w mediach społecznościowych służące promocji szkoły w środowisku lokalnym. Program szkolenia prowadzonego przez trenera - specjalistę Social Media Strategist & Facebook obejmie również strategie komunikacyjne oraz zasady tworzenia angażujących treści generujących duża liczbę odbiorców.
Czerwiec 2021 Organizacja kształcenia uczniów cudzoziemskich i powracających z zagranicy Celem szkolenia jest omówienie aspektów prawnych, organizacyjnych i metodycznych kształcenia uczniów przybywających lub powracających z zagranicy - m.in. przyjmowanie uczniów do szkoły, zadania szkoły, praca z uczniem przybywającym lub powracającym do Polski w aspekcie kulturowym i metodycznym – dokumentacja i nadzór.
Wrzesień 2021 Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły Celem szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy na temat planowania i realizacji nadzoru pedagogicznego w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz formach nadzoru, a także dokumentowania prowadzonego nadzoru. Omówione zostaną również sposoby realizowania działań w oparciu o zdiagnozowane potrzeby na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego.
Październik 2021 Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat planowania i realizacji kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz standardów kontroli zarządczej. Omówione zostaną również aspekty zarządzania ryzykiem w placówce, a także najczęstsze błędy w realizacji kontroli zarządczej oraz propozycje działań służące ich uniknięciu.
Listopad 2021 Prewencja antyterrorystyczna - rola szkoły w rozpoznawaniu potencjalnych sygnałów zagrożenia atakiem terrorystycznym. Celem szkolenia jest uświadomienie realnego i rosnącego zagrożenia atakiem terrorystycznym we współczesnym świecie oraz przedstawienie ogólnych zasad identyfikacji zagrożenia terrorystycznego i sposobu zachowania się w sytuacjach kryzysowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną metody i sposoby reagowania w przypadku znalezienia się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego,
Grudzień 2021 Zasady prowadzenia dokumentacji i tworzenia aktów prawnych w placówce oświatowej. Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia dokumentacji i tworzenia aktów wewnętrznych w szkole. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są poprawne zasady tworzenia aktów legislacji wewnętrznej i jakie techniki prawodawcze powinny mieć zastosowanie przy opracowywaniu takich aktów.
Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1